Αγγλικά

12/05/2022 Λήξη Προσωρινού Πλαισίου 2020 λόγω κορωνοϊού

Η Επιτροπή αποφάσισε να μην παρατείνει το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 για τη στήριξη της οικονομίας λόγω κορωνοϊού πέραν της ισχύουσας ημερομηνίας λήξης
Το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού εγκρίθηκε στις 19 Μαρτίου 2020 και τροποποιήθηκε τελευταία φορά στις 18 Νοεμβρίου 2021, προκειμένου να βοηθήσει τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας.

Μέχρι σήμερα, η Επιτροπή εξέδωσε περισσότερες από 1300 αποφάσεις για ενισχύσεις που χορηγήθηκαν λόγω κορωνοϊού, εγκρίνοντας σχεδόν 950 εθνικά μέτρα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 3,2 τρισεκατομμυρίων ευρώ. Με βάση τα στοιχεία που παρείχαν τα κράτη μέλη, για το διάστημα από τα μέσα Μαρτίου 2020 έως τα τέλη Ιουνίου 2021, από τις ενισχύσεις που εγκρίθηκαν κατά την εν λόγω περίοδο, χορηγήθηκαν στην πραγματικότητα περίπου 730 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη ότι παρατηρείται μια συνολική βελτίωση της υγειονομικής κρίσης στην Ευρώπη και αίρονται συνεχώς τα περιοριστικά προληπτικά μέτρα που αναγκάστηκαν να λάβουν τα κράτη μέλη για να περιορίσουν την εξάπλωση του κορωνοϊού, αποφάσισε να μην παρατείνει το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού πέραν της προβλεπόμενης ημερομηνίας λήξης, που είναι η 30ή Ιουνίου 2022 για τα περισσότερα από τα προβλεπόμενα είδη ενισχύσεων. Το υφιστάμενο σχέδιο σταδιακής κατάργησης και μετάβασης δεν θα αλλάξει, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας των κρατών μελών να προβλέπουν ειδικά μέτρα στήριξης των επενδύσεων και της φερεγγυότητας (Κεφάλαια 3.13 και 3.14) έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022 και τις 31 Δεκεμβρίου 2023 αντίστοιχα.

Συγκεκριμένα, το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 προβλέπει μία ευέλικτη διαδικασία μετάβασης μετά την ημερομηνία λήξης του Πλαισίου, παρέχοντας στα κράτη μέλη τη δυνατότητας μετατροπής και αναδιάρθρωσης των χρεωστικών μέσων που έχουν χορηγήσει λόγω κορωνοϊού (π.χ. εγγυήσεις, δάνεια, επιστρεπτέες προκαταβολές) σε άλλες μορφές ενίσχυσης, όπως άμεσες επιχορηγήσεις. Η μετατροπή αυτή θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί υπό αυστηρούς όρους και για τη διαγραφή δανείων ή τμημάτων αυτών προς όφελος δανειοληπτών που δεν είναι σε θέση να τα εξοφλήσουν. Ομοίως, τα κράτη μέλη θα μπορούν, επίσης, να θεσπίζουν καθεστώτα που επιτρέπουν την αναδιάρθρωση δανείων, για παράδειγμα μέσω παράτασης της διάρκειάς τους ή μείωσης των εφαρμοστέων επιτοκίων, εντός συγκεκριμένων ορίων.

Σημειώνεται ότι η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις μελλοντικές εξελίξεις και θα αξιολογήσει πριν από τις 31.12.2022 εάν το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 χρειάζεται να παραταθεί, επανεξετάζοντας παράλληλα το περιεχόμενο και το πεδίο εφαρμογής του με βάση τις εξελίξεις στις αγορές ενέργειας και σε άλλες αγορές εισροών και τη γενική οικονομική κατάσταση.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/statement_22_2980
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.