Αγγλικά

28/10/2021 Έγκριση πολωνικού καθεστώτος για φόρτιση οχημάτων – SA.63718

Η Επιτροπή ενέκρινε, με απευθείας εφαρμογή του άρθρου 107 παρ. 3γ ΣΛΕΕ, ένα καθεστώς ενισχύσεων, συνολικού προϋπολογισμού 173 εκατ. ευρώ, για σταθμούς φόρτισης και ανεφοδιασμού οχημάτων μηδενικών και χαμηλών εκπομπών στην Πολωνία
Η Πολωνία κοινοποίησε στην Επιτροπή ένα καθεστώς ενισχύσεων για τη στήριξη των επενδύσεων σε υποδομές ηλεκτρικής φόρτισης και ανεφοδιασμού υδρογόνου για οχήματα μηδενικών και χαμηλών εκπομπών ρύπων.

Σκοπός του μέτρου είναι να συμβάλει στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και άλλων ρύπων και να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο δίκτυο σταθμών φόρτισης και ανεφοδιασμού κατά μήκος τόσο των τοπικών όσο και των διευρωπαϊκών δρόμων (TEN-T).

Το καθεστώς θα έχει προϋπολογισμό περίπου 173 εκατομμύρια ευρώ (800 εκατ. PLN) που θα καλύπτει την περίοδο από το 2021 έως το 2025. Το μέτρο αποτελείται από δύο μέρη:

α) 151 εκατ. ευρώ (700 εκατ. PLN) θα διατεθούν σε επενδύσεις σε σταθμούς επαναφόρτισης για ηλεκτροκίνητα οχήματα, με έμφαση σε σταθμούς γρήγορης φόρτισης και υποδομές φόρτισης εκτός πόλεων, και

β) 22 εκατομμύρια ευρώ (100 εκατομμύρια PLN) θα διατεθούν για την κατασκευή σταθμών ανεφοδιασμού υδρογόνου προσβάσιμων από το κοινό, ως μέρος ενός πιλοτικού έργου. Ο στόχος του πιλοτικού έργου είναι η συλλογή επιχειρηματικών δεδομένων και δεδομένων για την αγορά στον τομέα της κινητικότητας με καύσιμα υδρογόνου στην Πολωνία.

Βάσει του καθεστώτος, οι ενισχύσεις θα χορηγηθούν με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων και θα περιορίζονται στο 50% των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών. Το καθεστώς αφορά όλους τους οικονομικούς φορείς που πληρούν ορισμένα πρότυπα, για παράδειγμα όσον αφορά τη διαλειτουργικότητα της υποδομής. Επιπλέον, οι αιτούντες θα πρέπει να πληρούν ορισμένα κριτήρια επιλεξιμότητας που σχετίζονται με τις οικονομικές και οργανωτικές απαιτήσεις σκοπιμότητας των έργων, όπως είναι η κατάλληλη τοποθεσία για τη χρηματοδοτούμενη υποδομή.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι το μέτρο θα ενθαρρύνει τη χρήση οχημάτων μηδενικών και χαμηλών ρύπων, συμβάλλοντας, έτσι, σημαντικά στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και άλλων ρύπων, σύμφωνα με τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς στόχους της ΕΕ και τους στόχους που θέτει η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

Περαιτέρω, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι υπάρχουν οι απαραίτητες διασφαλίσεις που περιορίζουν την ενίσχυση στο ελάχιστο απαιτούμενο ποσό. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, (i) οι αιτήσεις θα επαληθεύονται μέσω μιας ανοικτής και διαφανούς διαδικασίας, ii) το μέγιστο ποσό ενίσχυσης για έναν μόνο δικαιούχο θα είναι περιορισμένο και (iii) σημαντικό μέρος του προϋπολογισμού θα διατεθεί μόνο για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Τέλος, η Επιτροπή σημείωσε ότι η συμβολή του προγράμματος στους περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους της ΕΕ αντισταθμίζει κάθε πιθανή στρέβλωση του ανταγωνισμού και του εμπορίου που προκαλείται από τη στήριξη.

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή ενέκρινε το επίμαχο πολωνικό καθεστώς με απευθείας εφαρμογή του άρθρου 107 παρ. 3γ ΣΛΕΕ, καθώς δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των Κατευθυντηρίων Γραμμών για την ενέργεια και το περιβάλλον 2014.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευθεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.63718 στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού της Επιτροπής, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_5662
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.