Αγγλικά

12/10/2021 Έγκριση τροποποίησης ελληνικού μέτρου για ΜΜΕ λόγω κορωνοϊού – SA.100006

Η Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.1), την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του ελληνικού καθεστώτος SA.63896 (2021) για ΜΜΕ
Η Ελλάδα κοινοποίησε στην Επιτροπή σχέδιο για την τροποποίηση του εγκεκριμένου ελληνικού καθεστώτος για τη στήριξη των εφημερίδων, περιοδικών, παρόχων μαζικής ενημέρωσης και ραδιοφωνικών σταθμών λόγω κορωνοϊού (SA.63896/2021), προκειμένου να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής του στους ηλεκτρονικούς παρόχους ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών επίγειων τηλεοπτικών σταθμών.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η κοινοποιηθείσα τροποποίηση δεν επηρεάζει τη συμβατότητα του μέτρου. Ειδικότερα, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι πάροχοι ηλεκτρονικών μέσων επηρεάστηκαν, επίσης, σοβαρά από τους περιορισμούς λόγω κορωνοϊού και, συνεπώς, πρέπει να διασφαλισθεί και η δική τους ρευστότητα και συνέχιση της λειτουργίας τους, όπως προβλέφθηκε για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις ΜΜΕ. Ακόμη, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι όλες οι υπόλοιπες προϋποθέσεις του εγκεκριμένου καθεστώτος παραμένουν αναλλοίωτες. Συνεπώς, ενέκρινε το τροποποιημένο καθεστώς σύμφωνα με το Κεφάλαιο 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου 2020 λόγω κορωνοϊού.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευθεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.100006 στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού της Επιτροπής, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202144/SA_100006_1064937C-0100-C81E-B4B3-CE5C80F98C14_84_1.pdf
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.