Αγγλικά

23/09/2021 Έγκριση γαλλικής αποζημίωσης της Brittany Ferries λόγω κορωνοϊού – SA.62193

Η Επιτροπή ενέκρινε γαλλικό μέτρο αποζημίωσης της Brittany Ferries για τις ζημίες που υπέστη λόγω κορωνοϊού, με απευθείας εφαρμογή του άρθρου 107 παρ. 2β ΣΛΕΕ
Η Γαλλία κοινοποίησε στην Επιτροπή ένα μέτρο αποζημίωσης λόγω κορωνοϊού της γαλλικής ναυτιλιακής εταιρίας “Brittany Ferries”, συνολικού προϋπολογισμού 61,19 εκατομμυρίων ευρώ.

Η Brittany Ferries εκμεταλλεύεται έναν στόλο επιβατηγών και φορτηγών πλοίων και κρουαζιερόπλοιων μεταξύ Γαλλίας και Ηνωμένου Βασιλείου, Ιρλανδίας και Ισπανίας και μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ισπανίας.

Το μέτρο στοχεύει να αποζημιώσει την Brittany Ferries για τη συνολική απώλεια εισοδήματος που υπέστη κατά την περίοδο από 17 Μαρτίου έως 30 Ιουνίου 2020 λόγω των περιοριστικών ταξιδιωτικών μέτρων που έλαβε η Γαλλία, αλλά και άλλα κράτη, για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού και είχαν ως αποτέλεσμα πολλά δρομολόγια να παύσουν να εκτελούνται.

Για την περίοδο από 29 Οκτωβρίου 2020 έως 31 Μαρτίου 2021, οπότε πολλά περιοριστικά μέτρα είχαν ήδη αρθεί και τα περισσότερα δρομολόγια εξυπηρετούνταν κανονικά, η Brittany Ferries θα λάβει αποζημίωση μόνον για τις ζημίες που υπέστη σε συγκεκριμένες ακτογραμμές, όπου συνέχισαν να εφαρμόζονται ορισμένοι ταξιδιωτικοί περιορισμοί.

Η Επιτροπή έκρινε ότι το μέτρο ενίσχυσης θα βοηθήσει στην αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη η Brittany Ferries λόγω κορωνοϊού, καθώς και ότι το μέτρο είναι αναλογικό και η προβλεπόμενη αποζημίωση δεν υπερβαίνει το ποσό που είναι απαραίτητο για την αποκατάσταση της ζημίας. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή ενέκρινε το επίμαχο μέτρο με απευθείας εφαρμογή του άρθρου 107 παρ. 2β ΣΛΕΕ, δεδομένου ότι το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού δεν καλύπτει μέτρα αποζημίωσης των επιχειρήσεων.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευθεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.62193 στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού της Επιτροπής, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_21_4862
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.