Αγγλικά

30/09/2021 Δημόσια διαβούλευση για το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού

Η Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση με τα κράτη μέλη σχετικά με το μέλλον του Προσωρινού Πλαισίου 2020 λόγω κορωνοϊού
Η Επιτροπή ενέκρινε, αρχικά, το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού στις 19 Μαρτίου 2020 και το τροποποίησε, για πρώτη φορά, στις 3 Απριλίου 2020, αυξάνοντας τις δυνατότητες δημόσιας στήριξης της έρευνας, των δοκιμών και της παραγωγής προϊόντων που σχετίζονται με την καταπολέμηση της έξαρσης του κορωνοϊού, με στόχο την προστασία των θέσεων εργασίας και την περαιτέρω στήριξη της οικονομίας. Στις 8 Μαΐου 2020, η Επιτροπή ενέκρινε δεύτερη τροποποίηση με την οποία επέκτεινε το πεδίο εφαρμογής του Προσωρινού Πλαισίου σε μέτρα ανακεφαλαιοποίησης και χρέους μειωμένης εξασφάλισης. Στις 29 Ιουνίου 2020, η Επιτροπή ενέκρινε τρίτη τροποποίηση, με την οποία επέκτεινε το πεδίο εφαρμογής του Προσωρινού Πλαισίου στην περαιτέρω στήριξη των πολύ μικρών, μικρών και νεοφυών επιχειρήσεων και την παροχή κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις. Στις 13 Οκτωβρίου 2020, η Επιτροπή παρέτεινε το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 έως τις 30 Ιουνίου 2021 (με εξαίρεση τα μέτρα ανακεφαλαιοποίησης που θα μπορούν να χορηγούνται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021) και έδωσε τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να καλύψουν μέρος των μη καλυπτόμενων πάγιων δαπανών των επιχειρήσεων που επλήγησαν από την κρίση. Στις 28 Ιανουαρίου 2021, η Επιτροπή ενέκρινε πέμπτη τροποποίηση που επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής του Προσωρινού Πλαισίου, αυξάνοντας τα ανώτατα όρια που καθορίζονται σε αυτό και επιτρέποντας, έως το τέλος του 2022, τη μετατροπή ορισμένων επιστρεπτέων μέσων που έχουν χορηγηθεί από τα κράτη μέλη σε άμεσες επιχορηγήσεις.

Μέχρι σήμερα, η Επιτροπή έχει λάβει περισσότερες από 650 αποφάσεις για μέτρα κρατικών ενισχύσεων λόγω κορωνοϊού που αντιστοιχούν σε άνω των 3 τρισεκατομμυρίων ευρώ προς επιχειρήσεις σε όλα τα κράτη μέλη που επλήγησαν από την πανδημία του κορωνοϊού.

Ενόψει των νέων υγειονομικών δεδομένων και των οικονομικών εξελίξεων και, προκειμένου να επιταχυνθεί περαιτέρω η ανάκαμψη, η Επιτροπή απέστειλε στα κράτη μέλη προς διαβούλευση σχέδιο πρότασης για την παράταση της ισχύος και την τροποποίηση του πεδίου εφαρμογής του Προσωρινού Πλαισίου 2020. Σκοπός είναι να καταστεί δυνατή η λήψη μακρόπνοων μέτρων στήριξης των επενδύσεων και της φερεγγυότητας για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με τις οικονομικές προβλέψεις της Επιτροπής για το καλοκαίρι του 2021, το ΑΕΠ προβλέπεται να αυξηθεί κατά 4,8 % το 2021 και κατά 4,5 % το 2022, τόσο στην ΕΕ όσο και στη ζώνη του ευρώ. Η πρόταση λαμβάνει, επίσης, υπόψη τις αρχικές παρατηρήσεις που υπέβαλαν τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο έρευνας που δρομολόγησε η Επιτροπή την 1η Ιουνίου 2021.

Σε αυτήν τη βάση, η Επιτροπή προτείνει περιορισμένη παράταση των υφιστάμενων μέτρων βάσει του Προσωρινού Πλαισίου έως τις 30 Ιουνίου 2022, καθώς και σειρά στοχευμένων προσαρμογών. Υπό το πρίσμα της παρατηρούμενης οικονομικής ανάκαμψης, η προτεινόμενη περιορισμένη παράταση του Προσωρινού Πλαισίου 2020 θα διασφαλίσει ότι οι επιχειρήσεις που εξακολουθούν να πλήττονται από την κρίση δεν θα πάψουν ξαφνικά να λαμβάνουν την αναγκαία στήριξη, αλλά αυτό θα γίνει σταδιακά.

Περαιτέρω, η Επιτροπή προτείνει να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής του Προσωρινού Πλαισίου, για να στηριχθεί και να επιταχυνθεί η συνεχιζόμενη οικονομική ανάκαμψη, με παράλληλη διατήρηση του αποτελεσματικού ανταγωνισμού, επιτρέποντας στα κράτη μέλη να χορηγήσουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα, πέραν της 30ής Ιουνίου 2022:

α) μέτρα στήριξης των επενδύσεων προς μια βιώσιμη ανάκαμψη, προκειμένου να βοηθήσει τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν το επενδυτικό κενό που άφησε η κρίση. Τα μέτρα θα πρέπει να περιλαμβάνουν διασφαλίσεις για την αποφυγή αδικαιολόγητων στρεβλώσεων του ανταγωνισμού, όπως το γεγονός ότι θα πρέπει να στοχεύουν σε μια ευρεία ομάδα δικαιούχων και να είναι περιορισμένα σε μέγεθος,

β) μέτρα στήριξης όσον αφορά τη φερεγγυότητα για την κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων και επενδύσεων σε επιχειρήσεις, ιδίως σε ΜΜΕ και μικρές επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης, οι οποίες συνήθως βασίζονται στη χρηματοδότηση από τραπεζικά δάνεια και οι οποίες ενδεχομένως να έχουν αυξημένα χρέη μετά την κρίση. Τα μέτρα αυτά θα παρέχουν στις εν λόγω επιχειρήσεις πρόσβαση σε χρηματοδότηση με ίδια κεφάλαια, μέσω ενδιάμεσων φορέων του ιδιωτικού τομέα, τους οποίους συχνά είναι δύσκολο να προσελκύσουν από μόνες τους.

Η Επιτροπή θα αποφασίσει σχετικά με τη μελλοντική πορεία, λαμβάνοντας, επίσης, υπόψη τις παρατηρήσεις που θα υποβάλουν τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο της διαβούλευσης.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_4948
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.