Αγγλικά

06/10/2021 Δημόσια διαβούλευση για τον ΓΑΚ 651/2014

Η Επιτροπή κάλεσε τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν παρατηρήσεις σχετικά με το σχέδιο πρότασής της για την τροποποίηση του Γενικού Κανονισμού Απαλλαγής κατά κατηγορία (ΓΑΚ 651/2014), με σκοπό την περαιτέρω διευκόλυνση της εφαρμογής μέτρων ενίσχυσης που προωθούν την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση
Η Επιτροπή κάλεσε τα κράτη μέλη και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο μέρος να υποβάλουν παρατηρήσεις σχετικά με ορισμένες προτεινόμενες τροποποιήσεις του Γενικού Κανονισμού Απαλλαγής κατά Κατηγορία (ΓΑΚ) 651/2014 έως τις 8 Δεκεμβρίου 2021.

Στο πλαίσιο της άσκησης «ελέγχου καταλληλότητας» (fitness check) και της συνεχιζόμενης αξιολόγησης και εκσυγχρονισμού των κανόνων κρατικών ενισχύσεων, η Επιτροπή έχει ξεκινήσει την αναθεώρηση των σχετικών Κανονισμών, Πλαισίων και Κατευθυντηρίων Γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις. Μέχρι στιγμής έχει υιοθετήσει νέες Κατευθυντήριες Γραμμές για τις περιφερειακές ενισχύσεις 2021 και για το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ) της ΕΕ, ενώ όλοι οι υπόλοιποι κανόνες τελούν, επί του παρόντος, υπό δημόσια διαβούλευση.

Σκοπός της προτεινόμενης αναθεώρησης είναι να ευθυγραμμιστεί ο νέος ΓΑΚ με τις αναθεωρήσεις των Κατευθυντήριων Γραμμών στους τομείς των περιφερειακών ενισχύσεων, των ενισχύσεων για τη χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου, των ενισχύσεων για την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία (ΕΑΚ) και των ενισχύσεων για την ενέργεια και το περιβάλλον, δεδομένου ότι οι κανόνες που προβλέπονται στον ΓΑΚ 651/2014 συμπληρώνουν εκείνους που ορίζονται στις Κατευθυντήριες Γραμμές της Επιτροπής. Οι τελευταίες καθορίζουν τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες η Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσον τα μέτρα κρατικών ενισχύσεων που δεν τυγχάνουν απαλλαγής κατά κατηγορία και, επομένως, πρέπει να της κοινοποιούνται, είναι συμβατά.

Σημειώνεται ότι η εξαίρεση ορισμένων ενισχύσεων από την υποχρέωση προηγούμενης κοινοποίησης στην Επιτροπή και έγκρισης από αυτήν αποτελεί σημαντική απλούστευση, η οποία δίνει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να χορηγούν γρήγορα ενισχύσεις, όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις που περιορίζουν τη στρέβλωση του ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά. Επομένως, είναι σημαντικό να βρεθεί η σωστή ισορροπία ανάμεσα στις ενισχύσεις απαλλαγής κατά κατηγορία, που υπόκεινται σε σαφή κριτήρια, προκειμένου να περιοριστούν ενδεχόμενες στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, και στις υπόλοιπες κρατικές ενισχύσεις, τις οποίες πρέπει να αξιολογεί η Επιτροπή πριν από την εφαρμογή τους, αλλά και για να τεθούν τα σωστά θεμέλια για μια βιώσιμη οικονομία κατά την περίοδο ανάκαμψης από τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή προτείνει ορισμένες στοχευμένες τροποποιήσεις του ΓΑΚ 651/2014, ώστε να αποτυπώνονται οι αλλαγές και στις Κατευθυντήριες Γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα, τις κρατικές ενισχύσεις για το κλίμα, την ενέργεια και το περιβάλλον, τη χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου και το Πλαίσιο ΕΑΚ, με σκοπό την προώθηση της δημόσιας χρηματοδότησης για την επίτευξη των προτεραιοτήτων της ΕΕ, ιδίως της Πράσινης Συμφωνίας και των ευρωπαϊκών βιομηχανικών και ψηφιακών στρατηγικών, και για να διασφαλιστεί ότι οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις αποτυπώνουν τις πλέον πρόσφατες εξελίξεις στην αγορά και στην τεχνολογία.

Ειδικότερα, η Επιτροπή προτείνει τις ακόλουθες αλλαγές στον ΓΑΚ 651/2014:

Α. Ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και την ενέργεια

  1. Επέκταση των δυνατοτήτων για τα κράτη μέλη να παρέχουν στήριξη σε διάφορους τύπους «πράσινων» έργων, όπως η μείωση των εκπομπών CO2, η αποκατάσταση των φυσικών οικοτόπων και οικοσυστημάτων, η προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας, τα καθαρά οχήματα ή τα οχήματα μηδενικών εκπομπών και οι υποδομές επαναφόρτισης και ανεφοδιασμού.

  2. Εισαγωγή νέων «πράσινων» προϋποθέσεων που οι μεγάλες ενεργοβόρες επιχειρήσεις θα πρέπει να πληρούν για να λαμβάνουν ενισχύσεις με απαλλαγή κατά κατηγορία, υπό τη μορφή μειωμένων φορολογικών συντελεστών, βάσει της οδηγίας για τη φορολογία της ενέργειας. Αυτό θα διασφαλίσει ότι οι ενισχύσεις θα οδηγήσουν σε αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και των επενδύσεων σε έργα που έχουν ως αποτέλεσμα σημαντική μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου του δικαιούχου.

  3. Μέριμνα για τον αυξημένο ρόλο της αποθήκευσης στην ενσωμάτωση της ανανεώσιμης ενέργειας στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας, με τη διεύρυνση των υφιστάμενων απαλλαγών για τις επενδυτικές ενισχύσεις και τις ενισχύσεις λειτουργίας για ΑΠΕ, ώστε να συμπεριλάβουν έργα αποθήκευσης που συνδέονται άμεσα με νέες ή υφιστάμενες εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ.

  4. Διευκόλυνση των επενδύσεων στο πράσινο υδρογόνο, παρέχοντας απαλλαγές κατά κατηγορία στις επενδυτικές ενισχύσεις για έργα πράσινου υδρογόνου και στις επενδύσεις σε υποδομές υδρογόνου. Στο πλαίσιο αυτό, οι ενισχύσεις λειτουργίας σε εγκαταστάσεις μικρής κλίμακας για την προώθηση του πράσινου υδρογόνου θα απαλλάσσονται επίσης από την υποχρέωση κοινοποίησης.

  5. Παροχή κινήτρων για φιλόδοξα έργα ανακαίνισης κτιρίων, θεσπίζοντας «πράσινη πριμοδότηση» (δηλαδή υψηλότερες εντάσεις ενίσχυσης με απαλλαγή κατά κατηγορία) για ενισχύσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων. Η πριμοδότηση θα εφαρμόζεται, όταν οι βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης οδηγούν σε σημαντική μείωση της ζήτησης πρωτογενούς ενέργειας.


Β. Ενισχύσεις για επενδύσεις χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου

  1. Αποσαφήνιση και εξορθολογισμός των κανόνων για τις ενισχύσεις χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου, σύμφωνα με την παράλληλη αναθεώρηση των Κατευθυντήριων Γραμμών για τη χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου (π.χ. με την αποσαφήνιση των κανόνων επιλεξιμότητας για τέτοιου είδους ενισχύσεις βάσει του ΓΑΚ).

  2. Διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής σχετικά με τις ενισχύσεις εκκίνησης ώστε να συμπεριλαμβόνται ενισχύσεις με τη μορφή μεταβίβασης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) από ερευνητικό οργανισμό, στον οποίο αναπτύχθηκαν τα υποκείμενα ΔΔΙ, σε μικρές και καινοτόμες επιχειρήσεις που πρέπει να διαθέσουν ένα νέο προϊόν ή μια νέα υπηρεσία στην αγορά.


Γ. Ενισχύσεις για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία

Απλούστευση των προϋποθέσεων για τη χορήγηση ενισχύσεων για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία χωρίς προηγούμενη κοινοποίηση και έγκριση (π.χ. συμπεριλαμβάνοντας τη δυνατότητα υπολογισμού του έμμεσου κόστους των έργων Ε&Α με απλουστευμένη προσέγγιση κόστους και τη θέσπιση νέων κανόνων συμβατότητας για τη στήριξη των υποδομών δοκιμών και πειραματισμού, συχνά αναφερόμενων και ως «υποδομών τεχνολογίας»).

Δ. Περιφερειακές ενισχύσεις

Μετά την έκδοση των Κατευθυντήριων Γραμμών για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα που θα εφαρμόζονται από το 2022, είναι αναγκαία η ευθυγράμμιση της ενότητας του ΓΑΚ που αφορά τις περιφερειακές ενισχύσεις, ώστε να αποφευχθούν αποκλίσεις μεταξύ των δύο δεσμών κανόνων, όπως για τις ενισχύσεις προς ΜΜΕ.

Πέραν της δημόσιας διαβούλευσης, το σχέδιο πρότασης θα συζητηθεί, επίσης, σε δύο συνεδριάσεις μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών, εκ των οποίων η πρώτη θα πραγματοποιηθεί προς το τέλος της περιόδου διαβούλευσης, ενώ η δεύτερη μόλις αναθεωρηθεί το σχέδιο βάσει των παρατηρήσεων που θα ληφθούν κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης. Η διαδικασία αυτή θα εξασφαλίσει ότι τόσο τα κράτη μέλη όσο και όλοι οι υπόλοιποι ενδιαφερόμενοι θα έχουν επαρκείς ευκαιρίες να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους για το σχέδιο πρότασης της Επιτροπής.


Η υπό διαβούλευση πρόταση και όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με τη δημόσια διαβούλευση δημοσιεύονται εδώ:

https://ec.europa.eu/competition-policy/public-consultations/2021-gber_en

Η έγκριση του αναθεωρημένου ΓΑΚ προγραμματίζεται για το πρώτο εξάμηνο του 2022.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_5027
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.