Αγγλικά

01/10/2021 Τροποποίηση ελληνικού καθεστώτος ενισχύσεων για ΜΜΕ βάσει ΓΑΚ – SA.100134

Η Ελλάδα τροποποίησε την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το καθεστώς ενισχύσεων προς ΜΜΕ στην Ήπειρο (SA.55200/2019), βάσει του άρθρου 14 ΓΑΚ 651/2014
Η Ελλάδα αποφάσισε να τροποποιήσει το καθεστώς ενισχύσεων για υφιστάμενες ΜΜΕ στην Περιφέρεια Ηπείρου, με σκοπό την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, το οποίο θεσπίσθηκε βάσει του άρθρου 14 του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού 651/2014 για τις περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις (SA.55200/2019) και, στη συνέχεια, τροποποιήθηκε (SA.58843/2020).

Οι ενισχύσεις βάσει του εν λόγω καθεστώτος θα χορηγηθούν έως τις 31.12.2023 με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων και επιδότησης επιτοκίου και η μέγιστη έντασή τους θα ανέρχεται σε ποσοστό 55%.

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202140/SA_100134_A0AD287C-0500-CC04-BF91-DF0C89543BFE_7_1.pdf
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.