Αγγλικά

15/09/2021 Ad hoc ενίσχυση προς τον αερολιμένα της Λήμνου βάσει ΓΑΚ – SA.62601

Η Ελλάδα αποφάσισε να χορηγήσει κρατική ενίσχυση προς τον αερολιμένα της Λήμνου βάσει του άρθρου 56α ΓΑΚ 651/2014
Η Ελλάδα θέσπισε ένα μέτρο ad hoc ενίσχυσης βάσει του άρθρου 56α του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού 651/2014 για την ενίσχυση των περιφερειακών αερολιμένων. Η ενίσχυση θα χορηγηθεί με τη μορφή επιχορήγησης και επιδότησης επιτοκίου προς τον αερολιμένα της Λήμνου, με σκοπό την αποκατάσταση των προβλημάτων που υπάρχουν στον Διάδρομο Προσγείωσης και Τροχοδρόμου.

Η μέγιστη ένταση της ενίσχυσης ανέρχεται σε ποσοστό 95% και το μέτρο θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Συνοχής.

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202138/293623_2263705_22_1.pdf
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.