Αγγλικά

23/09/2021 Έγκριση κυπριακού καθεστώτος για οινοπαραγωγούς λόγω κορωνοϊού – SA.64602

Η Επιτροπή ενέκρινε κυπριακό καθεστώς ενισχύσεων για τη στήριξη των οινοπαραγωγών, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.1)
Η Κύπρος κοινοποίησε στην Επιτροπή ένα καθεστώς ενισχύσεων, συνολικού προϋπολογισμού 900.000 ευρώ, με σκοπό τη στήριξη των οινοπαραγωγών που επλήγησαν από την πανδημία του κορωνοϊού.

Στόχος του καθεστώτος είναι να βοηθήσει τους δικαιούχους να διαχειριστούν τα αποθέματα σε οίνο και μούστο που κατέχουν κατά την 31η Ιουλίου 2021, καθώς και του οίνου που θα παραχθεί κατά τη φετινή εσοδεία και κυρίως κατά την περίοδο 1η Αυγούστου 2021 – 15η Νοεμβρίου 2021. Τα αποθέματα αυτά αυξήθηκαν κατά περίπου 50% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά λόγω των περιορισμών που ισχύουν για την αναχαίτιση της εξάπλωσης του ιού.

Η δημόσια στήριξη θα χορηγηθεί με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων που θα καλύψουν μέρος των δαπανών που συνδέονται με τη διαχείριση των αποθεμάτων και θα αποζημιώσουν τους οινοπαραγωγούς για μέρος της απώλειας της αξίας του οίνου που επήλθε εξαιτίας της υποβάθμισης της ποιότητάς του. Το ποσό της ενίσχυσης ανά δικαιούχο θα ανέρχεται σε 17 ευρώ ανά εκατόλιτρο οίνου ή/και γλεύκους που παράχθηκε από 01/08/2021 μέχρι 15/11/2021, για ποσότητες πέραν των 3.000 εκατόλιτρων (300.000 λίτρα) και λιγότερες από 25.000 εκατόλιτρα (2.500.000 λίτρα). Σε περίπτωση υπέρβασης του προϋπολογισμού θα γίνεται μείωση του ποσού ενίσχυσης, έτσι ώστε να περιοριστεί ο προϋπολογισμός εντός του εγκεκριμένου ποσού. Σε κάθε περίπτωση, η συνολική ενίσχυση ανά επιχείρηση δεν θα ξεπερνά τα 1,8 εκατομμύρια ευρώ.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το επίμαχο καθεστώς είναι αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό και το ενέκρινε σύμφωνα με το Κεφάλαιο 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου 2020 λόγω κορωνοϊού.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευθεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.64602 (2021) στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEX_21_4862
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.