Αγγλικά

16/09/2021 Έγκριση ιταλικού μέτρου για την απασχόληση των νέων λόγω κορωνοϊού – SA.64420

Η Επιτροπή ενέκρινε ιταλικό καθεστώς ενισχύσεων για τη στήριξη των επιχειρήσεων που προσλαμβάνουν νέους εργαζόμενους στο πλαίσιο της πανδημίας του κορωνοϊού, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.1)
Η Ιταλία κοινοποίησε στην Επιτροπή ένα καθεστώς ενισχύσεων λόγω κορωνοϊού, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 1,24 δισεκατομμυρίων ευρώ, για τη στήριξη των επιχειρήσεων που προσλαμβάνουν εργαζόμενους ηλικίας κάτω των 36 ετών στο πλαίσιο της πανδημίας του κορωνοϊού.

Οι ενισχύσεις βάσει του επίμαχου καθεστώτος θα χορηγηθούν με τη μορφή απαλλαγής των δικαιούχων από την καταβολή εργοδοτικών εισφορών κοινωνικής ασφάλισης για νέες συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου που θα συναφθούν από 1 Ιανουαρίου 2021 έως 31 Δεκεμβρίου 2021 (ή για συμβάσεις ορισμένου χρόνου που θα μετατραπούν σε αορίστου εντός της ίδιας περιόδου) και αφορούν εργαζόμενους ηλικίας κάτω των 36 ετών. Η απαλλαγή θα ισχύει για διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τους 36 μήνες, με δυνατότητα να παραταθεί για επιπλέον 12 μήνες (σύνολο 48 μήνες), εάν η νέα πρόσληψη/μετατροπή της σύμβασης αφορά εργαζόμενους σε συγκεκριμένες περιφέρειες της Νότιας Ιταλίας (Αμπρούζο, Μολίζε, Καμπανία, Μπαζιλικάτα, Σικελία, Απουλία, Καλαβρία και Σαρδηνία).

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται στην Ιταλία, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους (εξαιρείται ο χρηματοπιστωτικός τομέας, καθώς και ο τομέας της οικιακής εργασίας). Οι ενισχύσεις που αναμένεται να καταβληθούν δεν θα ξεπερνούν τις 6.000 ευρώ ετησίως ανά εργαζόμενο και τα 1,8 εκατομμύρια ευρώ ανά δικαιούχο.

Στόχος του μέτρου είναι η μείωση του κόστους εργασίας που επωμίζονται εργοδότριες επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν σοβαρές κοινωνικοοικονομικές διαταραχές λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, προκειμένου να προωθηθεί η απασχόληση των νέων, ηλικίας κάτω των 36 ετών, σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Για να είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις, δεν θα πρέπει να έχουν προβεί σε ατομική ή συλλογική απόλυση εργαζομένων, με τα ίδια επαγγελματικά προσόντα στην ίδια μονάδα παραγωγής, κατά τη διάρκεια των 6 μηνών που προηγούνται της νέας πρόσληψης/μετατροπής της σύμβασης εργασίας ή κατά τη διάρκεια των 9 μηνών που έπονται αυτής.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το επίμαχο καθεστώς είναι αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό και το ενέκρινε σύμφωνα με το Κεφάλαιο 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου 2020 λόγω κορωνοϊού.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευθεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.64420 (2021) στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_4744
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.