Αγγλικά

21/09/2021 Έγκριση βελγικού μέτρου για την κοινωνική οικονομία λόγω κορωνοϊού – SA.64072

Η Επιτροπή ενέκρινε βελγικό καθεστώς ενισχύσεων με σκοπό την παροχή στήριξης σε εταιρίες κοινωνικής οικονομίας που έχουν πληγεί άμεσα από την πανδημία του κορωνοϊού, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.1)
Το Βέλγιο κοινοποίησε στην Επιτροπή ένα καθεστώς ενισχύσεων, συνολικού προϋπολογισμού 10 εκατομμυρίων ευρώ, για τη στήριξη εταιριών κοινωνικής οικονομίας που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Φλάνδρας και έχουν πληγεί από την πανδημία του κορωνοϊού.

Σημειώνεται ότι το μέτρο αυτό περιλαμβάνεται στο εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας του Βελγίου. Συνεπώς, με το μέτρο αυτό θα παρασχεθεί οικονομική στήριξη σε εταιρίες κοινωνικής οικονομίας, προκειμένου να σχεδιάσουν, να αναπτύξουν και να υλοποιήσουν στρατηγικούς επιχειρηματικούς μετασχηματισμούς ως απάντηση στη νέα οικονομική πραγματικότητα που προκύπτει από την πανδημία του κορωνοϊού. Στόχος αυτών των επιχειρηματικών μετασχηματισμών είναι η διασφάλιση της βιώσιμης απασχόλησης μειονεκτουσών ομάδων στην κοινωνική οικονομία.

Βάσει του επίμαχου καθεστώτος, οι ενισχύσεις θα χορηγηθούν με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων οι οποίες θα καλύπτουν το 80% του κόστους του έργου, με ανώτατο όριο τις 200.000 ευρώ ανά έργο, ενώ σε κάθε περίπτωση κάθε ενίσχυση δεν θα υπερβαίνει τα 1,8 εκατομμύρια ευρώ ανά δικαιούχο.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το επίμαχο καθεστώς είναι αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό και το ενέκρινε σύμφωνα με το Κεφάλαιο 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου 2020 λόγω κορωνοϊού.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευθεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.64072 (2021) στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_21_4825
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.