Αγγλικά

21/09/2021 Έγκριση ολλανδικού μέτρου στον τομέα πυροτεχνημάτων λόγω κορωνοϊού – SA.62368

Η Επιτροπή ενέκρινε, με απευθείας εφαρμογή του άρθρου 107 παρ. 2β ΣΛΕΕ, ολλανδικό καθεστώς αποζημίωσης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των πυροτεχνημάτων λόγω κορωνοϊού
Η Ολλανδία κοινοποίησε στην Επιτροπή ένα καθεστώς ενισχύσεων λόγω κορωνοϊού, συνολικού προϋπολογισμού 16 εκατομμυρίων ευρώ, για τη στήριξη του τομέα των πυροτεχνημάτων. Στο πλαίσιο του καθεστώτος, οι εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των πυροτεχνημάτων θα δικαιούνται αποζημίωση για τη ζημία που υπέστησαν λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και της συνακόλουθης απαγόρευσης της λιανικής πώλησης και χρήσης πυροτεχνημάτων στην Ολλανδία για τους εορτασμούς της Πρωτοχρονιάς του 2020. Το καθεστώς περιλαμβάνει δύο μέτρα: α) το πρώτο μέτρο θα καλύψει το πρόσθετο κόστος μεταφοράς (πολλαπλασιασμένο με συντελεστή 2) που έχουν υποστεί οι χονδρέμποροι και ορισμένοι λιανοπωλητές μεταξύ 13 Νοεμβρίου 2020 και 1 Φεβρουαρίου 2021 για τη μεταφορά των πυροτεχνημάτων σε κατάλληλο χώρο αποθήκευσης ως συνέπεια της απαγόρευσης και β) το δεύτερο μέτρο θα καλύψει το πρόσθετο κόστος αποθήκευσης που θα προκύψει κατά την περίοδο μεταξύ 1ης Φεβρουαρίου 2021 και 31ης Αυγούστου 2021. Το ποσό της ενίσχυσης που θα καταβληθεί για το πρόσθετο κόστος αποθήκευσης θα υπολογιστεί ως κατ’ αποκοπήν ποσό για κάθε κιλό αποθηκευμένων πυροτεχνημάτων.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το ολλανδικό καθεστώς είναι αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό, προκειμένου να διασφαλισθεί η βιωσιμότητα των δικαιούχων επιχειρήσεων. Συνεπώς, η Επιτροπή ενέκρινε το επίμαχο καθεστώς με απευθείας εφαρμογή του άρθρου 107 παρ. 2β ΣΛΕΕ, καθώς το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού δεν περιλαμβάνει ειδικότερες ρυθμίσεις για μέτρα αποζημίωσης.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευθεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.62368 (2021) στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_21_4825
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.