Αγγλικά

28/10/2021 Έννοια «νέας» ενίσχυσης – ΔΕΕ C‑915/19 έως C‑917/19

Η τροποποίηση προτιμησιακού φορολογικού καθεστώτος για βιοντίζελ, το οποίο έχει εγκριθεί από την Επιτροπή, δεν συνεπάγεται νέα ενίσχυση που πρέπει να κοινοποιηθεί εκ νέου, όταν η τροποποίηση αυτή συνίσταται στη μεταβολή, με αναδρομική ισχύ, των κριτηρίων κατανομής των ποσοστώσεων βιοντίζελ για το οποίο ισχύει μειωμένος συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης, στο μέτρο που η συγκεκριμένη τροποποίηση δεν επηρεάζει τα συστατικά στοιχεία του επίμαχου καθεστώτος, όπως αυτά είχαν εκτιμηθεί από την Επιτροπή κατά την αξιολόγηση της συμβατότητας του υφιστάμενου καθεστώτος
Με διαδοχικές νομοθετικές ρυθμίσεις, το ιταλικό κράτος θέσπισε τρία διαφορετικά προγράμματα πολυετούς διαρκείας για την προώθηση της δημιουργίας μιας εθνικής αγοράς ντίζελ βιολογικής προελεύσεως. Τα προγράμματα αυτά αφορούσαν την εφαρμογής προτιμησιακού συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης επί του προϊόντος βιοντίζελ και είχαν εγκριθεί από την Επιτροπή (N 461/2001, N 582/2004 και N 326/2007).

Στη συνέχεια, το Consiglio di Stato (ιταλικό Συμβούλιο της Επικρατείας) ακύρωσε ορισμένες διατάξεις των εν λόγω νομοθετικών πράξεων, που αφορούσαν τα κριτήρια κατανομής στους παραγωγούς ποσοτήτων του βιοντίζελ που απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Ο Ιταλός Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, προκειμένου να συμμορφωθεί με τις αποφάσεις αυτές, εξέδωσε την υπουργική απόφαση υπ’ αριθ. 37/2015, με την οποία αναδιατύπωσε τις ακυρωθείσες διατάξεις. Συγκεκριμένα, ενώ στις προηγούμενες μορφές του καθεστώτος που υφίσταντο πριν από την υπουργική αυτή απόφαση, τα κριτήρια χορήγησης των φορολογικώς προνομιακών ποσοστώσεων βιοντίζελ απέδιδαν μικρότερο συντελεστή στην παραγωγική ικανότητα κάθε εμπλεκόμενης επιχείρησης και μεγαλύτερο στο ιστορικό της παραγωγής κάθε επιχείρησης, δηλαδή στην ποσότητα βιοντίζελ την οποία αυτή είχε όντως διαθέσει στην αγορά κατά τα προηγούμενα έτη, με τη νέα ρύθμιση καθορίσθηκε αναδρομικά ενιαίος συντελεστής και για τα δύο κριτήρια.

Η Eco Fox, που ήταν ένας από τους δικαιούχους των προνομιακών ποσοστώσεων βιοντίζελ, άσκησε προσφυγή με αίτημα την ακύρωση της υπουργικής απόφασης, υποστηρίζοντας ότι συνιστούσε νέα κρατική ενίσχυση. Το ιταλικό δικαστήριο απέρριψε την εν λόγω προσφυγή στο σύνολό της, καθώς έκρινε ότι δεν θεσπίστηκε νέο καθεστώς κρατικών ενισχύσεων, αλλά ότι καθορίσθηκαν αναδρομικά ορισμένοι συντελεστές κατανομής των προϊόντνων βιοντίζελ, χωρίς να μεταβληθεί η διάρκεια, ο προϋπολογισμός και ο σκοπός των προηγούμενων καθεστώτων.

Κατά της απόφασης αυτής, η Eco Fox άσκησε έφεση, εμμένοντας στην άποψη ότι η επίμαχη εθνική ρύθμιση συνιστά νέα κρατική ενίσχυση, στο μέτρο που η προηγούμενη ακυρώθηκε αναδρομικά, ή έστω τροποποίηση υφιστάμενης ενίσχυσης η οποία πρέπει να κοινοποιηθεί στην Επιτροπή. Στο πλαίσιο αυτό το Consiglio di Stato απέστειλε προδικαστικό ερώτημα στο ΔΕΕ, προκειμένου να διευκρινισθεί εάν η τροποποίηση προτιμησιακού φορολογικού καθεστώτος για βιοντίζελ, το οποίο έχει προηγουμένως εγκριθεί από την Επιτροπή, πρέπει να θεωρηθεί ως νέα ενίσχυση υποκείμενη στην υποχρέωση κοινοποίησης του άρθρου 108 παρ. 3 ΣΛΕΕ, δεδομένου ότι η τροποποίηση αυτή συνίσταται στη μεταβολή, με αναδρομική ισχύ, των κριτηρίων κατανομής των ποσοστώσεων βιοντίζελ, για το οποίο ισχύει ο μειωμένος συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης.

Το ΔΕΕ διαπίστωσε, αρχικά, ότι η επίμαχη εθνική ρύθμιση μετέβαλε, πράγματι, τα κριτήρια κατανομής μεταξύ των δικαιούχων των ποσοτήτων βιοντίζελ στις οποίες εφαρμόζεται ο μειωμένος συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης αναδρομικά για τις χρήσεις 2006 έως 2009. Κατά το ΔΕΕ, το εγκεκριμένο καθεστώς απέδιδε μεγαλύτερη βαρύτητα στο κριτήριο του ιστορικού της παραγωγής εκάστης εμπλεκόμενης επιχείρησης, πράγμα που είχε ως συνέπεια οι παραγωγοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα του βιοντίζελ για πολλά έτη να λαμβάνουν κάθε φορά μεγαλύτερη φορολογικώς προνομιακή ποσότητα βιοντίζελ από εκείνη η οποία χορηγούνταν στους παραγωγούς οι οποίοι, μολονότι είχαν μεγαλύτερη παραγωγική ικανότητα, είχαν εισέλθει στην αγορά πιο πρόσφατα.

Το ΔΕΕ διαπίστωσε, όμως, ότι η στάθμιση αυτών των δύο κριτηρίων (ιστορικό παραγωγής και παραγωγική ικανότητα) με τον ίδιο συντελεστή δεν επηρέασε ούτε τον κύκλο των δικαιούχων που είχαν γίνει, προηγουμένως δεκτοί στο προτιμησιακό καθεστώς, ούτε τον προϋπολογισμό του εγκριθέντος από την Επιτροπή καθεστώτος ούτε τον ορισμό του προϊόντος που υπόκειται σε μειωμένο συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης.

Συναφώς, το ΔΕΕ έλαβε υπόψη του το γεγονός ότι τα κριτήρια χορήγησης των ποσοτήτων προϊόντος επί των οποίων εφαρμόζεται ο μειωμένος συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης δεν αποτελούν στοιχείο επί του οποίου η Επιτροπή στήριξε την εκ μέρους της έγκριση των αρχικών μορφών του επίμαχου καθεστώτος ενισχύσεων. Μάλιστα, το γεγονός ότι ο επανακαθορισμός των κριτηρίων χορήγησης του πλεονεκτήματος είχε ως αποτέλεσμα να χορηγούνται σε ορισμένους δικαιούχους μικρότερες φορολογικά προνομιακές ποσοστώσεις βιοντίζελ από τις αρχικώς προβλεφθείσες, ενώ αυξάνονται οι ποσοστώσεις άλλων δικαιούχων, δεν μπορεί να επηρεάσει την εκτίμηση της Επιτροπής ως προς τη συμβατότητα του καθεστώτος στις σχετικές εγκριτικές αποφάσεις.

Περαιτέρω, το ΔΕΕ διαπίστωσε ότι δεν επήλθε ούτε και τροποποίηση του σκοπού ή της διάρκειας του εγκεκριμένου καθεστώτος.

Βάσει των ανωτέρω, το ΔΕΕ έκρινε ότι η τροποποίηση προτιμησιακού φορολογικού καθεστώτος για βιοντίζελ, το οποίο έχει εγκριθεί από την Επιτροπή, δεν αποτελεί νέο καθεστώς ενισχύσεων που πρέπει να κοινοποιηθεί εκ νέου στην Επιτροπή, όταν η τροποποίηση αυτή συνίσταται στη μεταβολή, με αναδρομική ισχύ, των κριτηρίων κατανομής των ποσοστώσεων βιοντίζελ για το οποίο ισχύει μειωμένος συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης, στο μέτρο που η συγκεκριμένη τροποποίηση δεν επηρεάζει τα συστατικά στοιχεία του επίμαχου καθεστώτος, όπως αυτά είχαν εκτιμηθεί από την Επιτροπή κατά την αξιολόγηση της συμβατότητάς του.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=248285&pageIndex=0&doclang=EL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=32234220
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.