Αγγλικά

01/06/2021 Έγκριση ελληνικού καθεστώτος ενισχύσεων προς τουριστικές επιχειρήσεις – SA.63123

Η Επιτροπή ενέκρινε ένα ελληνικό καθεστώς ενισχύσεων για τη στήριξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.1)
Η Ελλάδα κοινοποίησε στην Επιτροπή ένα καθεστώς ενισχύσεων, συνολικού προϋπολογισμού 800 εκατ. ευρώ, για τη στήριξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα και πλήττονται από την πανδημία του κορωνοϊού.

Το καθεστώς αυτό θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και θα είναι ανοικτό σε επιχειρήσεις κάθε μεγέθους που υπέστησαν μείωση του κύκλου εργασιών του άνω του 30% κατά το 2020, σε σύγκριση με το 2019. Η ενίσχυση θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, ενώ το ανώτατο ποσό ανά επιχείρηση θα αντιστοιχεί σε ποσοστό έως και 5% του ετήσιου κύκλου εργασιών του δικαιούχου ή σε 400.000 ευρώ ανά επιχείρηση, ανάλογα με το ποιο ποσό είναι χαμηλότερο.

Σκοπός του καθεστώτος είναι να παράσχει στους δικαιούχους το κεφάλαιο κίνησης που χρειάζονται για την απόκτηση πρώτων υλών που είναι απαραίτητα για τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων τους.

Η Επιτροπή έκρινε ότι το μέτρο είναι αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό και το ενέκρινε σύμφωνα με το Κεφάλαιο 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου 2020 λόγω κορωνοϊού.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευθεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.63123 (2021) στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού της Επιτροπής, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_2789
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.