Αγγλικά

04/05/2021 Έγκριση δανικού μέτρου για παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ – SA.56831

Η Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για την ενέργεια και το περιβάλλον 2014, ένα δανικό καθεστώς ενισχύσεων για τη στήριξη της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ
Η Δανία γνωστοποίησε στην Επιτροπή ένα νέο καθεστώς για τη στήριξη της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ και, συγκεκριμένα, από χερσαίες υπεράκτιες ανεμογεννητριες, κυματοπαραγωγικούς σταθμούς, των υδροηλεκτρικούς σταθμών παραγωγής ενέργειας και από φωτοβολταϊκά. Το μέτρο ακολουθεί ένα προηγούμενο δανικό καθεστώς ενισχύσεων για ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που εγκρίθηκε από την Επιτροπή τον Αύγουστο του 2018 και έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 (SA.49918, SA.50715 και SA.50717).

Η ενίσχυση θα χορηγηθεί μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας που θα διοργανωθεί το 2021-2024 και θα λάβει τη μορφή ενός αμφίδρομου ασφαλίστρου για διαφορά. Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, όπου η τιμή ηλεκτρικής ενέργειας είναι χαμηλότερη από την τιμή αναφοράς που καθορίζεται βάσει δημοπρασίας, το κράτος πληρώνει στον παραγωγό ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ της πραγματικής τιμής ηλεκτρικής ενέργειας και της τιμής αναφοράς.

Στην περίπτωση, όμως, που η τιμή ηλεκτρικής ενέργειας είναι πάνω από την τιμή αναφοράς, ο παραγωγός θα πρέπει να πληρώνει στο κράτος τη διαφορά μεταξύ της πραγματικής τιμής και της τιμής αναφοράς. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η μακροπρόθεσμη σταθερότητα των τιμών των παραγωγών ΑΠΕ, βοηθώντας τους να κάνουν τις απαραίτητες επενδύσεις, περιορίζοντας, παράλληλα, το δημόσιο κόστος.

Το μέτρο έχει συνολικό προϋπολογισμό περίπου 400 εκατ. ευρώ (3 δισ. DKK) και θα διαρκέσεις έως το 2024. Η ενίσχυση βάσει του καθεσώτος μπορεί να καταβληθεί για 20 χρόνια το πολύ μετά τη σύνδεση της μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ στο δίκτυο.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το επίμαχο μέτρο είναι απαραίτητο για την περαιτέρω ανάπτυξη της παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ και την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της Δανίας. Έχει επίσης κίνητρο, καθώς οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας δεν καλύπτουν πλήρως το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. Περαιτέρω, η Επιτροπή έκρινε ότι το μέτρο είναι αναλογικό και περιορίζεται στο ελάχιστο απαραίτητο ποσό, καθώς η ένταση των ενισχύσεων θα καθοριστεί μέσω διαγωνισμών. Τέλος, χάρη στην ύπαρξη ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι θετικές επιπτώσεις του μέτρου, ιδίως οι θετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, υπερτερούν των ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων όσον αφορά τις στρεβλώσεις του ανταγωνισμού.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή ενέκρινε το δανικό καθεστώς σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για την ενέργεια και το περιβάλλον 2014.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευθεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.56831 (2021) στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού της Επιτροπής, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2242
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.