Αγγλικά

08/04/2021 Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του Πλαισίου για την ΕΑΚ

Η Επιτροπή κάλεσε τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν, έως τις 3.6.2021, τις παρατηρήσεις τους στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για την αναθεώρηση του ισχύοντος Πλαισίου για τις ενισχύσεις στους τομείς της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας (Πλαίσιο ΕΑΚ)
Το Πλαίσιο για τις ενισχύσεις για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία (Πλαίσιο ΕΑΚ) στοχεύει στη διευκόλυνση των δραστηριοτήτων στους εν λόγω τομείς και οι οποίες, λόγω αδυναμιών της αγοράς, δεν θα υλοποιούνταν χωρίς τη δημόσια στήριξη. Από την άποψη αυτή, το Πλαίσιο ΕΑΚ επιτρέπει στα κράτη μέλη, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να παρέχουν τα απαραίτητα κίνητρα σε εταιρίες και την ερευνητική κοινότητα, για να πραγματοποιήσουν σημαντικές δραστηριότητες και επενδύσεις σε αυτούς τους υποχρηματοδοτούμενους τομείς της αγοράς.

Η Επιτροπή διενήργησε αξιολόγηση του ισχύοντος Πλαισίου ΕΑΚ στο πλαίσιο του ελέγχου καταλληλότητας (“fitness check”) για τις κρατικές ενισχύσεις. Η αξιολόγηση αποκάλυψε ότι οι τρέχουσες διατάξεις του Πλαισίου λειτουργούν καλά συνολικά και συνιστούν ένα αποτελεσματικό εργαλείο για τη διευκόλυνση των δραστηριοτήτων έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ωστόσο, φάνηκε ότι είναι απαραίτητο να γίνουν ορισμένες στοχευμένες προσαρμογές των υφιστάμενων κανόνων, ώστε να αντικατοπτρίζουν τις τελευταίες κανονιστικές, οικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις. Επιπλέον, το Πλαίσιο ΕΑΚ πρέπει να χρειαστεί να ευθυγραμμιστεί και με τις νέες στρατηγικές προτεραιότητες της Επιτροπής, όπως η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και οι ψηφιακές στρατηγικές της ΕΕ.

Το σχέδιο για το αναθεωρημένο Πλαίσιο ΕΑΚ και όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με τη δημόσια διαβούλευση είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://ec.europa.eu/competition-policy/public-consultations/2021-rdi_en και τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη μπορούν να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους έως τις 3 Ιουνίου 2021.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_1605
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.