Αγγλικά

24/03/2021 Έγκριση ελληνικής ενίσχυσης προς την Energean λόγω κορωνοϊού – SA.58824

Η Επιτροπή ενέκρινε ελληνικό μέτρο ad hoc ενίσχυσης προς την εταιρία πετρελαίου και φυσικού αερίου Energean, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.2 και 3.3)
Η εταιρία «Energean» λειτουργεί τον μοναδικό χώρο εξόρυξης πετρελαίου στην Ελλάδα με σύμβαση παραχώρησης και παράγει το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων από την πώληση αργού πετρελαίου. Κατά τη διάρκεια της πανδημία υπέστη σοβαρές απώλειες λόγω της κατάρρευσης των τιμών του πετρελαίου μετά την εμφάνιση του κορωνοϊού.

Η Energean αντιμετωπίζει επί του παρόντος δυσκολίες στην πρόσβαση στη χρηματοδότηση στην αγορά. Επομένως, το ελληνικό μέτρο ενίσχυσης αποσκοπεί στην αντιμετώπιση αυτών των αναγκών ρευστότητας. Η ενίσχυση θα έχει τη μορφή α) δημόσιας εγγύησης για εμπορικό δάνειο, ύψους περίπου 90,5 εκατομμυρίων ευρώ που θα συνάψει η Energean και β) κρατικό δάνειο μειωμένης εξασφάλισης, ύψους 9,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η ενίσχυση θα χορηγηθεί το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021, με σκοπό την κάλυψη των επενδυτικών αναγκών και των κεφαλαίων κίνησης της Energean κατά τους επόμενους δώδεκα μήνες και ότι θα έχει μέγιστη διάρκεια οκτώ ετών.

Συνεπώς, η Επιτροπή έκρινε ότι το επίμαχο μέτρο είναι αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό και το ενέκρινε σύμφωνα με τα Κεφάλαιο 3.2 και 3.3 του Προσωρινού Πλαισίου 2020 λόγω κορωνοϊού.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευθεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.58824 (2021) στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού της Επιτροπής, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEX_21_1382
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.