Αγγλικά

22/03/2021 Έγκριση τροποποίησης ελληνικών μέτρων λόγω κορωνοϊού – SA.62264

Η Επιτροπή ενέκρινε την τροποποίηση τριών υφιστάμενων καθεστώτων ενίσχυσης (SA.58367, SA.58616 και SA.59033) σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.1)
Η Ελλάδα κοινοποίησε στην Επιτροπή τροποποιήσεις σχετικά με τα ακόλουθα υφιστάμενα καθεστώτα ενισχύσεων, τα οποία η τελευταία είχε ήδη εγκρίνει σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού:

α) κεφάλαια κίνησης για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας (SA.58367/2020, όπως τροποποιήθηκε με τις SA.59818/2020 και SA.61843/2021),

β) κεφάλαια κίνησης για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις σε 12 περιφέρειες της χώρας (SA.58616/2020, όπως τροποποιήθηκε με τις SA.59672/2020 και SA.61843/2021),

γ) ενίσχυση για τη στήριξη των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού και είναι εγκατεστημένες στον Δήμο Αθηναίων (S.A.59033/2020, όπως τροποποιήθηκε με την SA.61916/2021).

Συγκεκριμένα, οι ελληνικές αρχές κοινοποίησαν ότι το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επιχείρηση αναπροσαρμόζεται στα 1,8 εκατομμύρια ευρώ (αντί 800.000 ευρώ όπως όριζαν οι αρχικές αποφάσεις έγκρισης των υφιστάμενων καθεστώτων ενίσχυσης). Επισημαίνεται ότι όλοι οι άλλοι όροι των προαναφερόμενων υφιστάμενων καθεστώτων παραμένουν αμετάβλητοι.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η τροποποίηση των μέτρων SA.58367, SA.58616 και SA.59033 δεν μεταβάλει την κρίση της για τη συμβατότητά τους. Συνεπώς, τα επίμαχα μέτρα εξακολουθούν να είναι σύμφωνα με το Κεφάλαιο 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου 2020 λόγω κορωνοϊού.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευθεί με τον αριθμό υπόθεσης S.A.62264 στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202113/293103_2259212_29_2.pdf
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.