Αγγλικά

26/02/2021 Έγκριση ιταλικής ad hoc ενίσχυσης για έργο Ε&Α κατά του κορωνοϊού – SA.61774

Η Επιτροπή ενέκρινε ιταλικό μέτρο ενίσχυσης για έργο έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α) κατά του κορωνοϊού που θα υλοποιήσει η εταιρία βιοτεχνολογίας ReiThera S.r.l., σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.6)
Η Ιταλία κοινοποίησε στην Επιτροπή ένα ad hoc μέτρο ενίσχυσης λόγω κορωνοϊού προς την εταιρία βιοτεχνολογίας ReiThera S.r.l, συνολικού προϋπολογισμού 40 εκατομμυρίων ευρώ, με σκοπό τη στήριξη ενός έργου Ε&Α κατά του κορωνοϊού. Ειδικότερα, στόχος του μέτρου είναι να στηρίξει την ανάπτυξη ενός νέου εμβολίου κατά του κορωνοϊού, συμβάλλοντας, έτσι, στην εξεύρεση λύσεων για την αντιμετώπιση της τρέχουσας υγειονομικής κρίσης.

Η ενίσχυση θα χορηγηθεί με τη μορφή άμεσης επιχορήγησης και θα καλύψει έως το 60% του σχετικού κόστους του έργου Ε&Α. Τα αποτελέσματα των ερευνητικών δραστηριοτήτων που τυχόν θα προκύψουν θα τεθούν στη διάθεση τρίτων εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου υπό συνθήκες αγοράς χωρίς διακρίσεις μέσω αποκλειστικών αδειών.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το επίμαχο μέτρο είναι αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό και το ενέκρινε σύμφωνα με το Κεφάλαιο 3.6 του Προσωρινού Πλαισίου 2020 λόγω κορωνοϊού.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευθεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.61774 (2021) στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_811
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.