Αγγλικά

23/02/2021 Έγκριση ρουμανικού μέτρου ενίσχυσης για τηλεθέρμανση – SA.57425

Η Επιτροπή ενέκρινε ρουμανικό μέτρο για την αποκατάσταση του συστήματος τηλεθέρμανσης στο Βουκουρέστι, συνολικού προϋπολογισμού 254 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για την ενέργεια και το περιβάλλον 2014
Η Ρουμανία κοινοποίησε στην Επιτροπή μέτρο κρατικών ενισχύσεων, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 254 εκατ. ευρώ (1.208 δισ. RON), για την αποκατάσταση του δικτύου διανομής (ιδίως των αγωγών ζεστού νερού μεταφοράς στα κύρια σημεία διανομής) του συστήματος τηλεθέρμανσης στην αστική περιοχή του Βουκουρεστίου. Η ενίσχυση θα λάβει τη μορφή άμεσης επιχορήγησης από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ.

Το σύστημα τηλεθέρμανσης του Βουκουρεστίου είναι το μεγαλύτερο σε μέγεθος στην ΕΕ και το δεύτερο μεγαλύτερο στον κόσμο, καθώς εξυπηρετεί 1,2 εκατομμύρια κατοίκους και αποτελείται από θερμικούς σωλήνες 940 χλμ. περίπου για το σύστημα μεταφοράς και σωλήνες 2.800 χλμ. για το σύστημα διανομής.

Η αποκατάσταση του συστήματος τηλεθέρμανσης του Βουκουρεστίου συνίσταται στην αντικατάσταση τμημάτων κύριων αγωγών μεταφοράς ζεστού νερού για το 10% περίπου του συνολικού μήκους όλου του δικτύου τηλεθέρμανσης. Αυτή η επένδυση θα μειώσει τις απώλειες θερμότητας, τις απώλειες επαναπλήρωσης νερού, το κόστος συντήρησης του δικτύου, καθώς και άλλες απώλειες. Το μέτρο αυτό θα συμβάλει, επομένως, στην εξοικονόμηση ενέργειας και θα μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και άλλων εκπομπών ρύπων.

Παρά τη μείωση κατά περίπου 10% του κόστους λειτουργίας, η συνολική λειτουργία του συστήματος τηλεθέρμανσης δεν θα αποφέρει επαρκή έσοδα για την κάλυψη του επενδυτικού κόστους. Συνεπώς, το έργο δεν θα ήταν οικονομικά βιώσιμο χωρίς τη δημόσια στήριξη και η επιχορήγηση από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ θα καλύψει αυτό το χρηματοδοτικό κενό.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το σύστημα τηλεθέρμανσης του Βουκουρεστίου πληροί τον ορισμό του «αποδοτικού συστήματος τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης», όπως ορίζεται στην Οδηγία 2012/27 για την ενεργειακή απόδοση (άρθρο 2 αριθμός 41). Περαιτέρω, διαπίστωσε ότι το μέτρο είναι απαραίτητο, κατάλληλο και αναλογικό.

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή ενέκρινε το επίμαχο μέτρο σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για την ενέργεια και το περιβάλλον 2014.

Η μη εμπιστευτική εκδοχή της απόφασης θα δημοσιευθεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.57425 (2021) στο Μητρώο κρατικών ενισχύσεων στον ιστότοπο της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα απορρήτου.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_762
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.