Αγγλικά

12/01/2021 Τσεχικές ενισχύσεις για ασφάλιστρα για μεγάλες γεωργικές επιχειρήσεις – SA.51501

Η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει την επίσημη διαδικασία έρευνας, προκειμένου να εξετάσει εάν το τσεχικό καθεστώς επιδότησης ασφαλίστρων για ζημίες που προκαλούνται από φυσικές καταστροφές προς μεγάλες γεωργικές επιχειρήσεις έχει χαρακτήρα κινήτρου
Η Τσεχία κοινοποίησε στην Επιτροπή ένα καθεστώς επιδότησης ασφαλίστρων που καλύπτουν ζημίες που προκαλούνται από φυσικές καταστροφές, δυσμενή κλιματολογικά συμβάντα και επιβλαβείς οργανισμούς ή ζωικές ασθένειες σε καλλιέργειες και ζώα αντίστοιχα προς μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή. Ο συνολικός προϋπολογισμός του μέτρου ανέρχεται περίπου σε 25,8 εκατομμύρια ευρώ.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το επίμαχο μέτρο συνιστά παράνομο καθεστώς κρατικών ενισχύσεων, επειδή εφαρμόστηκε από την Τσεχία πριν από την κοινοποίησή του.

Ακόμη, η Επιτροπή, διατηρεί αμφιβολίες ως προς την ύπαρξη χαρακτήρα κινήτρου των ενισχύσεων και, συνεπώς, αποφάσισε να κινήσει την επίσημη διαδικασία έρευνας, προκειμένου να ερευνήσει εάν οι επιχειρήσεις που έλαβαν τις παράνομες ενισχύσεις τήρησαν την υποχρέωση υποβολής αντιπαραδείγματος (αντίστροφου σεναρίου), καθώς και εάν στο πλαίσιο του κοινοποιηθέντος καθεστώτος οι αιτήσεις όλων των δικαιούχων θα υποβληθούν πριν από την ημερομηνία έναρξης του οικείου έργου/δραστηριότητας (που στην παρούσα περίπτωση ταυτίζεται με την ημερομηνία σύναψης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου), όπως ορίζεται στις Κατευθυντήριες Γραμμές για τη γεωργία 2014 (παρ. 70), δεδομένου ότι ο τσεχικός νόμος προβλέπει ότι η αίτηση ενίσχυσης πρέπει να υποβληθεί πριν από την πληρωμή των ασφαλίστρων, δηλαδή μετά τη σύναψη του συμβολαίου.

Η μη εμπιστευτική εκδοχή της απόφασης θα δημοσιευθεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.51501 (2021) στο Μητρώο κρατικών ενισχύσεων στον ιστότοπο της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα απορρήτου.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_87
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.