Αγγλικά

12/02/2021 Έγκριση ολλανδικών αποζημιώσεων των ζωολογικών κήπων λόγω κορωνοϊού – SA.59706

Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του άρθρου 107 παρ. 2β ΣΛΕΕ, ολλανδικό καθεστώς ενισχύσεων, με σκοπό την αποζημίωση των ζωολογικών κήπων που λειτουργούν στην Ολλανδία για τις ζημίες που υπέστησαν λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού
Η Ολλανδία κοινοποίησε στην Επιτροπή ένα καθεστώς αποζημίωσης όλων των ζωολογικών κήπων που λειτουργούν στην Ολλανδία για τις ζημίες που υπέστησαν άμεσα από την πανδημία του κορωνοϊού και το προσωρινό κλείσιμο που επιβλήθηκε γενικώς σε χώρους ψυχαγωγίας και χώρους δημόσιων συναθροίσεων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού από την 18η Μαρτίου 2020 έως τις 14 Μαΐου 2020. Ο συνολικός προϋπολογισμός του καθεστώτος ανέρχεται σε 29,7 εκατομμύρια ευρώ.

Οι ενισχύσεις βάσει του επίμαχου καθεστώτος θα χορηγηθούν με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων για την κάλυψη των παγίων δαπανών των ζωολογικών κήπων που συνδέονται με τη φροντίδα και την προστασία των ζώων σε συνάρτηση με τη μείωση του κύκλου εργασιών τους κατά την περίοδο αναφοράς. Άλλες μορφές αποζημιώσεων για την ίδια επιλέξιμη περίοδο, που έχουν χορηγηθεί για να καλύψουν τις πάγιες δαπάνες των ζωολογικών κήπων και συνδέονται με τη φροντίδα των ζώων, θα αφαιρούνται από τις προαναφερόμενες δαπάνες κατά τον υπολογισμό του ύψους της αποζημίωσης. Επίσης, δεν επιτρέπεται να δοθεί άλλη ενίσχυση για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, ακόμη και όταν αυτή δεν συνιστά κρατική ενίσχυση (όπως στο πλαίσιο του ολλανδικού γενικού καθεστώτος επιδότησης για δαπάνες προσωπικού που απασχολείται σε διάφορους τομείς δραστηριότητας). Σε περίπτωση που η καταβληθείσα ενίσχυση υπερβαίνει την πραγματική ζημία που υπέστησαν οι δικαιούχοι, θα πρέπει να επιστρέφεται κατά το υπερβάλλον ποσό στο ολλανδικό κράτος.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το ολλανδικό μέτρο θα αντισταθμίσει τις ζημίες που συνδέονται άμεσα με την πανδημία, καθώς και ότι είναι αναλογικό, αφού η προβλεπόμενη αποζημίωση δεν υπερβαίνει το ποσό που είναι απαραίτητο για την αποκατάσταση της ζημίας.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή ενέκρινε το επίμαχο μέτρο με απευθείας εφαρμογή του άρθρου 107 παρ. 2β ΣΛΕΕ, δεδομένου ότι το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού δεν περιέχει ειδικές ρυθμίσεις για τα μέτρα αποζημιώσεων.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευθεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.59706 (2021) στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_21_581
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.