Αγγλικά

12/01/2021 Έγκριση κυπριακού καθεστώτος στον τομέα του τουρισμού λόγω κορωνοϊού – SA.59668

Η Επιτροπή ενέκρινε κυπριακό καθεστώς ενισχύσεων για τη στήριξη των παρόχων ταξιδιωτικών υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού στην Κύπρο, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.2) και τη Σύσταση 2020/648 της Επιτροπής
Η Κύπρος κοινοποίησε στην Επιτροπή ένα καθεστώς στήριξης των παρόχων ταξιδιωτικών υπηρεσιών (γραφεία οργανωμένων ταξιδιών, εταιρίες ενοικίασης αυτοκινήτων, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κ.ά.) που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού στην Κύπρο και έχουν πληγεί από την πανδημία του κορωνοϊού. Οι ενισχύσεις, συνολικού προϋπολογισμού 86,6 εκατομμυρίων ευρώ, θα χορηγηθούν με τη μορφή εγγύησης. Συγκεκριμένα, αναγνωρίζεται στους παρόχους ταξιδιωτικών υπηρεσιών το δικαίωμα να εκδίδουν πιστωτικά κουπόνια (vouchers) υπέρ των ταξιδιωτών, σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης των σχετικών συμβάσεων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Το μέτρο καλύπτει πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν πριν από την 1η Οκτωβρίου 2020 και αφορούν κρατήσεις για την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών που ακυρώθηκαν εντός του 2020 λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Στόχος του καθεστώτος είναι να καταστήσει την έκδοση πιστωτικών κουπονιών μια αξιόπιστη εναλλακτική λύση αντί της επιστροφής χρημάτων, προκειμένου να αντιμετωπισθεί η έλλειψη ρευστότητας και να αποκατασταθεί η σοβαρή διαταραχή που έχει προκληθεί στην κυπριακή οικονομία λόγω της πανδημίας.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το επίμαχο καθεστώς είναι αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό και πληροί τις προϋποθέσεις του Προσωρινού Πλαισίου 2020 λόγω κορωνοϊού, καθώς και τους επιδιωκόμενους σκοπούς της Σύστασης της Επιτροπής 2020/648 για τα ταξιδιωτικά κουπόνια. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή ενέκρινε το κυπριακό καθεστώς σύμφωνα με το Κεφάλαιο 3.2 του Προσωρινού Πλαισίου 2020 λόγω κορωνοϊού.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευθεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.59668 (2021) στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_21_84
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.