Αγγλικά

19/02/2021 Tροποποίηση ελληνικών μέτρων ενισχύσεων λόγω κορωνοϊού – SA.61843 & SA.61916

Η Επιτροπή ενέκρινε την παράταση, έως τις 31.12.2021, πέντε εγκεκριμένων ελληνικών καθεστώτων ενισχύσεων λόγω κορωνοϊού (SA.56839/2020, SA.58367/2020, SA.58616/2020, SA.58368/2020 και SA.59033/2020), καθώς και την τροποποίηση του υφιστάμενου καθεστώτος SA.59033 για τη στήριξη του τομέα του πολιτισμού στην Αθήνα, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.1)
Η Ελλάδα κοινοποίησε στην Επιτροπή τροποποιήσεις σχετικά με τα ακόλουθα υφιστάμενα καθεστώτα ενισχύσεων, τα οποία η Επιτροπή είχε ήδη κρίνει συμβατά σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.1), προκειμένου να παραταθεί η διάρκεια των υφιστάμενων καθεστώτων ενισχύσεων έως την 31η Δεκεμβρίου 2021, σύμφωνα με την αντιστοίχως παραταθείσα ισχύ:

α) επιδότηση δανείων των ΜΜΕ (SA.56839/2020),

β) κεφάλαια κίνησης για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας (SA.58367/2020),

γ) κεφάλαια κίνησης για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις σε 12 περιφέρειες της χώρας (SA.58616/2020),

δ) κεφάλαια κίνησης και επενδυτικά δάνεια από το Ελληνικό Ταμείο Υποδομών (S.A. 58368/2020) και

ε) ενίσχυση για τη στήριξη των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού και είναι εγκατεστημένες στον Δήμο Αθηναίων (S.A.59033/2020). Περαιτέρω, όσον αφορά το το συγκεκριμένο καθεστώς, το ελάχιστο ποσό ενίσχυσης ανά επιχείρηση αναπροσαρμόζεται στα 5.000 ευρώ (αντί 10.000 ευρώ), ενώ το μέγιστο ποσό ανά επιχείρηση παραμένει στις 200.000 ευρώ και οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις ενίσχυσης έως την 5η Μαρτίου 2021.

Επισημαίνεται ότι οι λοιποί όροι των προαναφερόμενων υφιστάμενων καθεστώτων παραμένουν αμετάβλητοι.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η παράταση των μέτρων υπό α-δ (SA.61843/2021) και οι επιμέρους τροποποιήσεις του μέτρου SA.59033 (SA.61916/2021) δεν μεταβάλουν την κρίση της για τη συμβατότητά τους. Συνεπώς, τα επίμαχα μέτρα εξακολουθούν να είναι σύμφωνα με το Κεφάλαιο 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου 2020 λόγω κορωνοϊού.

Η μη εμπιστευτική έκδοση των αποφάσεων θα δημοσιευθεί με τους αριθμούς υπόθεσης SA.61843 (2021) & SA.61916 (2021) στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/20219/292476_2249571_28_2.pdf
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.