Αγγλικά

19/02/2021 Έγκριση ελληνικού μέτρου ενισχύσεων προς ΜΜΕ λόγω κορωνοϊού – SA.61802

Η Επιτροπή ενέκρινε ως συμβατό ελληνικό καθεστώς ενισχύσεων προς ΜΜΕ ορισμένων οικονομικών τομέων, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.1)
Η Ελλάδα κοινοποίησε στην Επιτροπή ένα καθεστώς κρατικών ενισχύσεων λόγω κορωνοϊού, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ, για τη στήριξη των ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και έχουν πληγεί λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Από το εν λόγω καθεστώς εξαιρείται ο χρηματοοικονομικός τομέας καθώς και οι τομείς της πρωτογενούς γεωργίας, της αλιείας, και της παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας καπνού. Εξαιρούνται, επίσης, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οι φορείς δημοσίου δικαίου και οι εταιρίες off-shore.

Οι ενισχύσεις βάσει του επίμαχου καθεστώτος θα χορηγηθούν με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων και δεν θα υπερβαίνουν τα 1,8 εκατομμύρια ευρώ ανά επιχείρηση. Στόχος του καθεστώτος είναι η ενίσχυση της ρευστότητας των ΜΜΕ που έχουν επηρεασθεί αρνητικά από το ξέσπασμα της πανδημίας κατά τους μήνες Ιανουάριο – Μάρτιο 2021, μέσω της κάλυψης τόκων δανείων με καθορισμένη λήξη, ομολόγων, κοινοπρακτικών δανείων ή τραπεζικών υπεραναλήψεων. Για να είναι επιλέξιμες, οι ΜΜΕ θα πρέπει να αποδεικνύουν μείωση μεγαλύτερη του 20% στον κύκλο εργασιών τους το 2020 σε σύγκριση με τον κύκλο εργασιών τους το 2019. ΜΜΕ που ξεκίνησαν να δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά εντός του 2020 θεωρείται ότι πληρούν το εν λόγω κριτήριο επιλεξιμότητας.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το επίμαχο καθεστώς είναι αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό και το έκρινε συμβατό με το Κεφάλαιο 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου 2020 λόγω κορωνοϊού.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευθεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.61802 (2021) στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_21_742
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.