Αγγλικά

28/02/2021 Δημόσια Διαβούλευση για τις κρατικές ενισχύσεις για τα ΣΕΚΕΕ

Η Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση που θα διαρκέσει έως τις 20 Απριλίου 2021 σχετικά με την προτεινόμενη αναθεώρηση της Ανακοίνωσης για τα Σημαντικά Έργα Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος 2014
Στόχος της Ανακοίνωσης σχετικά με τα Σημαντικά Έργα Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος (ΣΕΚΕΕ) 2014 είναι να διευκολύνει την πραγματοποίηση διασυνοριακών έργων μεγάλης κλίμακας που συνεπάγονται σημαντικά οφέλη για την οικονομία της ΕΕ και για τους πολίτες της.

Η Επιτροπή διενήργησε αξιολόγηση της Ανακοίνωσης για τα ΣΕΚΕΕ 2014 στο πλαίσιο του ελέγχου καταλληλότητας (“fitness check”) των κανόνων κρατικών ενισχύσεων. Η αξιολόγηση έδειξε ότι η Ανακοίνωση για τα ΣΕΚΕΕ 2014 εφαρμόζεται ικανοποιητικά και αποτελεί ένα αποτελεσματικό μέσο για τη διευκόλυνση των ΣΕΚΕΕ. Ωστόσο, ενδέχεται να χρειαστούν ορισμένες στοχευμένες προσαρμογές, ώστε να αποσαφηνιστούν οι σχετικοί κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις καθώς και ορισμένες έννοιες, σύμφωνα με την πρακτική της Επιτροπής.

Ειδικότερα, η Επιτροπή προτείνει ορισμένες στοχευμένες αλλαγές, προκειμένου να αποτυπωθεί η πείρα που αποκτήθηκε από την εφαρμογή των ισχυόντων κανόνων και να ευθυγραμμιστεί η Ανακοίνωση με τις τρέχουσες προτεραιότητες της ΕΕ, και συγκεκριμένα:

α) να αποσαφηνισθούν ορισμένες έννοιες (για παράδειγμα, ο ορισμός του «ολοκληρωμένου έργου») και να παρασχεθεί περαιτέρω καθοδήγηση στα κράτη μέλη σχετικά με ορισμένα κριτήρια που καθορίζονται στην Ανακοίνωση, όπως οι κανόνες που εφαρμόζονται, όταν τα ΣΕΚΕΕ συγχρηματοδοτούνται από διάφορες πηγές και με ευρωπαϊκά κονδύλια•

β) να διευκολύνει την άμεση και έμμεση συμμετοχή των ΜΜΕ στα ΣΕΚΕΕ, σύμφωνα με τη Βιομηχανική Στρατηγική και τη Στρατηγική για τις ΜΜΕ της Επιτροπής. Εν προκειμένω, το σχέδιο αναθεώρησης αναγνωρίζει τον ειδικό ρόλο που διαδραματίζουν οι ΜΜΕ στην οικονομία της ΕΕ και προτείνει να απλουστευθεί η αξιολόγηση της Επιτροπής, όταν οι κρατικές ενισχύσεις, ιδίως προς ΜΜΕ, είναι λιγότερο πιθανό να στρεβλώσουν αδικαιολόγητα τον ανταγωνισμό, όπως όταν η ένταση της ενίσχυσης είναι μικρή·

γ) να ενισχύσει περαιτέρω τον ανοιχτό χαρακτήρα των ΣΕΚΕΕ (προβλέποντας, για παράδειγμα, ότι πρέπει να παρέχεται σε όλα τα κράτη μέλη πραγματική δυνατότητα συμμετοχής σε ένα τέτοιο έργο) και τη συνάφειά τους με τις πολιτικές της ΕΕ, στοχεύοντας, ιδίως, στην πράσινη μετάβαση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Σημειώνεται, τέλος, ότι η ισχύς της υφιστάμενης Ανακοίνωσης για τα ΣΕΚΕΕ 2014 παρατάθηκε έως το τέλος του 2021, ώστε να διασφαλιστεί προβλεψιμότητα και ασφάλεια δικαίου κατά τη διαδικασία αναθεώρησης, ενώ η έκδοση της νέας Ανακοίνωσης ΣΕΚΕΕ προγραμματίζεται για το δεύτερο εξάμηνο του 2021.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_21_689
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.