Αγγλικά

18/02/2021 Τροποποίηση μέτρου για επιχειρήσεις στη Νότια Ιταλία λόγω κορωνοϊού – SA.61940

Η Ιταλία κοινοποίησε την παράταση και τροποποίηση ενός υφιστάμενου ιταλικού καθεστώτος άμεσων επιχορηγήσεων (SA.58802/2020) προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε περιοχές της Νότιας Ιταλίας και έχουν πληγεί από τον κορωνοϊό, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.1)
Η Ιταλία κοινοποίησε στην Επιτροπή τροποποιήσεις ενός υφιστάμενου ιταλικού καθεστώτος άμεσων επιχορηγήσεων προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε περιοχές της Νότιας Ιταλίας και έχουν πληγεί από τον κορωνοϊό (SA.58802/2020).

Ειδικότερα η Ιταλία αποφάσισε να προβεί στις εξής τροποποιήσεις:

α) παράταση της διάρκειας ισχύος του καθεστώτος έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021,

β) αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού του καθεστώτος,

γ) αυστηροποίηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας των επιχειρήσεων και

δ) αύξηση των μέγιστων ποσών ενίσχυσης ανά εταιρία, στο ποσό των 270.000 ευρώ για τον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (προηγουμένως ανερχόταν στο ποσό των 120.000 ευρώ) και στο ποσό του 1,8 εκατομμυρίων ευρώ ανά εταιρεία που δραστηριοποιείται στους υπόλοιπους επιλέξιμους τομείς (προηγουμένως ανερχόταν στο ποσό των 800.000 ευρώ).

Όπως το αρχικό καθεστώς, έτσι και το τροποποιημένο προβλέπει τη μείωση της εισφοράς κοινωνικής ασφάλισης για εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται στη Νότια Ιταλία.

Η Επιτροπή έκρινε ότι το επίμαχο καθεστώς, όπως τροποποιήθηκε, παραμένει αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό και το ενέκρινε σύμφωνα με το κεφάλαιο 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου κρατικών ενισχύσεων 2020 για τη στήριξη της οικονομίας λόγω κορωνοϊού.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευθεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.61940 στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_21_703
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.