Αγγλικά

18/02/2021 Έγκριση ελληνικού μέτρου προς τα ΚΤΕΛ λόγω κορωνοϊού – SA.61573

Η Επιτροπή ενέκρινε ελληνικό μέτρο κρατικών ενισχύσεων για τη στήριξη των εταιριών αστικών και υπεραστικών λεωφορείων ΚΤΕΛ, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.1)
Τα αστικά ΚΤΕΛ και οι ανώνυμες εταιρείες υπεραστικών λεωφορείων ΚΤΕΛ έχουν αποκλειστικό δικαίωμα παροχής τακτικών δρομολογίων λεωφορείων, τοπικών, αστικών (σε αστικές περιοχές επαρχιακών πόλεων) και υπεραστικών (διαπεριφερειακών και ενδοπεριφερειακών) εντός της ελληνικής επικράτειας. Στην Ελλάδα λειτουργούν συνολικά 34 εταιρείες αστικών και 62 εταιρείες υπεραστικών ΚΤΕΛ που αποτελούν ΜΜΕ.

Οι ελληνικές αρχές κοινοποίησαν στην Επιτροπή ένα καθεστώς ενισχύσεων προς τα ΚΤΕΛ με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων. Στόχος του καθεστώτος είναι να μετριαστούν οι αιφνίδιες ελλείψεις ρευστότητας που αντιμετωπίζουν οι εν λόγω εταιρίες λόγω των περιοριστικών μέτρων που επέβαλε η κυβέρνηση για την ανάσχεση της διασποράς του κορωνοϊού και, συγκεκριμένα, της επιβολής υποχρεωτικού ποσοστού κενών θέσεων, που ορίστηκε σε 35%, στα τακτικά τοπικά και υπεραστικά λεωφορεία. Ο συνολικός προϋπολογισμός του μέτρου ανέρχεται σε 19,8 εκατομμύρια ευρώ.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το καθεστώς είναι αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό και το ενέκρινε σύμφωνα με το κεφάλαιο 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου κρατικών ενισχύσεων 2020 για τη στήριξη της οικονομίας λόγω κορωνοϊού.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευθεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.61573 στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_21_682
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.