Αγγλικά

12/02/2021 Έγκριση σλοβενικού μέτρου στον τομέα του κυνηγιού λόγω κορωνοϊού – SA.61211

Η Επιτροπή ενέκρινε ένα σλοβενικό καθεστώς ενισχύσεων προς τους διαχειριστές των χώρων κυνηγιού, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.1)
Η Σλοβενία κοινοποίησε στην Επιτροπή ένα μέτρο άμεσων επιδοτήσεων προς πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που διαχειρίζονται χώρους κυνηγιού, συνολικού προϋπολογισμού 240.000 ευρώ και με διάρκεια έως τις 30.06.2021.

Σκοπός του μέτρου είναι να στηρίξει τους διαχειριστές των κυνηγετικών χώρων οι οποίοι, λόγω του κορωνοϊού, αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εφαρμογή βιώσιμης διαχείρισης παιχνιδιών, συμπεριλαμβανομένης της σκοποβολής και της πώλησης παιχνιδιών, και μείωση των εσόδων τους από τον κυνηγετικό τουρισμό.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το καθεστώς είναι αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό και το ενέκρινε σύμφωνα με το κεφάλαιο 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου κρατικών ενισχύσεων 2020 για τη στήριξη της οικονομίας λόγω κορωνοϊού.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευθεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.61211 στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/PL/mex_21_581
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.