Αγγλικά

05/02/2021 Κίνηση επίσημης διαδικασίας έρευνας ρουμανικού μέτρου για την Oltenia – SA.59974

Η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει την επίσημη διαδικασία έρευνας, προκειμένου να διαπιστώσει εάν το ρουμανικό σχέδιο αναδιάρθρωσης της Complexul Energetic Oltenia SA («CE Oltenia») είναι σύμφωνο με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για τη διάσωση και αναδιάρθρωση μη χρηματοπιστωτικών προβληματικών επιχειρήσεων 2014
Η CE Oltenia είναι μια ρουμανική κρατική εταιρία παραγωγής λιγνίτη που αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες πριν το 2020. Προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτές τις δυσκολίες, η Ρουμανία της χορήγησε, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής, ενίσχυση διάσωσης (SA.56250/2020).

Στη συνέχεια, η Ρουμανία κοινοποίησε στην Επιτροπή σχέδιο αναδιάρθρωσης της CE Oltenia, συνολικού προϋπολογισμό περίπου 2 δισ. ευρώ (9,93 δισ. RON), εκ των οποίων 1,33 δισ. ευρώ (6,48 δισ. RON) θα δοθούν με τη μορφή κρατικών επιχορηγήσεων και δανείων (συμπεριλαμβανομένου κρατικού δανείου διάσωσης 251 εκατ. ευρώ, που δεν επέστρεψε η CE Oltenia). Το υπόλοιπο ποσό θα καλυφθεί από κονδύλια της ΕΕ (επιχορήγηση από το Ταμείο Εκσυγχρονισμού).

Σε αυτό το στάδιο, η Επιτροπή έχει αμφιβολίες κατά πόσον το σχέδιο αναδιάρθρωσης πληροί τους όρους των Κατευθυντήριων Γραμμών για τη διάσωση και αναδιάρθρωση μη χρηματοπιστωτικών προβληματικών επιχειρήσεων 2014 και, συνεπώς, αποφάσισε να κινήσει την επίσημη διαδικασία έρευνας.

Ειδικότερα, η Επιτροπή θα εξετάσει:

α) εάν το προτεινόμενο σχέδιο αναδιάρθρωσης μπορεί να αποκαταστήσει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της CE Oltenia σε εύλογο χρονικό διάστημα, χωρίς την ανάγκη για συνεχή κρατική ενίσχυση,

β) κατά πόσον η CE Oltenia ή οι επενδυτές θα συμβάλλουν επαρκώς στο κόστος αναδιάρθρωσης, διασφαλίζοντας, έτσι, ότι το σχέδιο αναδιάρθρωσης δεν θα βασίζεται μόνο σε δημόσια χρηματοδότηση και

γ) εάν το σχέδιο αναδιάρθρωσης περιλαμβάνει επαρκή και κατάλληλα μέτρα για τον περιορισμό των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευθεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.59974 στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_424
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.