Αγγλικά

04/02/2021 Έγκριση αυστριακών ενισχύσεων του ταξιδιωτικού τομέα λόγω κορωνοϊού – SA.60521

Η Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.2), ένα αυστριακό καθεστώς για τη στήριξη των διοργανωτών ταξιδιωτικών πακέτων και των εμπόρων που διευκολύνουν συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς
Η Αυστρία κοινοποίησε στην Επιτροπή ένα καθεστώς κρατικών εγγυήσεων, συνολικού προϋπολογισμού 300 εκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να διασφαλίσει ότι υπάρχουν επαρκείς πόροι για την τήρηση της υποχρέωσης επιστροφής χρημάτων όσον αφορά ακυρωμένες ταξιδιωτικές υπηρεσίες, σε περίπτωση που οι διοργανωτές ταξιδίων ή οι έμποροι που διευκολύνουν συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς οι οποίοι υπέχουν τέτοια υποχρέωση βάσει της Οδηγίας 2015/2302, καθίστανται αφερέγγυοι.

Οι ενισχύσεις βάσει του κοινοποιηθέντος καθεστώτος θα χορηγηθούν με τη μορφή κρατικών εγγυήσεων, οι οποίες θα καλύπτουν το 100% της ευθύνης των δικαιούχων για ταξιδιωτικές υπηρεσίες που ακυρώνονται εν όλω ή εν μέρει λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, με αποτέλεσμα οι δικαιούχοι να καθίστανται αφερέγγυοι και να πρέπει να επιστρέψουν τα ποσά που έχουν καταβάλει οι ταξιδιώτες.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι εγγυήσεις είναι περιορισμένες χρονικά, καθώς θα χορηγηθούν το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021 και θα καλύψουν τον κίνδυνο αφερεγγυότητας των δικαιούχων έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή ενέκρινε το επίμαχο καθεστώς σύμφωνα με το κεφάλαιο 3.2 του Προσωρινού Πλαισίου κρατικών ενισχύσεων 2020 για τη στήριξη της οικονομίας λόγω κορωνοϊού.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευθεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.60521 στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_415
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.