Αγγλικά

28/01/2021 Έγκριση ιταλικών μέτρων προς διανομείς καυσίμων λόγω κορωνοϊού – SA.61599

Η Επιτροπή ενέκρινε ένα ιταλικό καθεστώς ενισχύσεων για τη στήριξη των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες διανομής καυσίμων σε ιταλικές οδούς, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.1)
Η Ιταλία κοινοποίησε ένα καθεστώς ενισχύσεων για τη στήριξη πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες διανομής καυσίμων σε αυτοκινητόδρομους στην Ιταλία και οι οποίες έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της σημαντικής μείωσης της ζήτησης καυσίμων στους αυτοκινητοδρόμους, όπου έχει μειωθεί σημαντικά η οδική κυκλοφορία λόγω των περιοριστικών μέτρων που έχουν επιβληθεί από το κράτος, με σκοπό την πρόληψη της διασποράς του κορωνοϊού. Ο συνολικός προϋπολογισμός του μέτρου ανέρχεται σε 4 εκατομμύρια ευρώ και οι ενισχύσεις θα χορηγηθούν με τη μορφή άμεσων επιδοτήσεων.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το επίμαχο ιταλικό καθεστώς είναι αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό και το ενέκρινε σύμφωνα με το κεφάλαιο 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου κρατικών ενισχύσεων 2020 για τη στήριξη της οικονομίας λόγω κορωνοϊού.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευθεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.61599 στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_21_581
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.