Αγγλικά

28/01/2021 5η Τροποποίηση Προσωρινού Πλαισίου κρατικών ενισχύσεων 2020 λόγω κορωνοϊού

Η Επιτροπή αποφάσισε να παρατείνει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού, καθώς και να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής του, αυξάνοντας τα ανώτατα όρια που καθορίζονται σε αυτό και δίνοντας τη δυνατότητα μετατροπής ορισμένων επιστρεπτέων μέσων σε άμεσες επιχορηγήσεις
Στις 19 Μαρτίου 2020, η Επιτροπή εξέδωσε το Προσωρινό Πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων 2020 για τη στήριξη της οικονομίας λόγω κορωνοϊού, το οποίο τροποποιήθηκε στις 03.04.2020, στις 08.05.2020, στις 29.06.2020 και στις 13.10.2020.

Η Επιτροπή, αφού αξιολόγησε τη συνεχιζόμενη ανάγκη για χορήγηση κρατικών ενισχύσεων βάσει του Προσωρινού Πλαισίου 2020 και λαμβάνοντας υπόψη τον συνεχιζόμενο αντίκτυπο της έξαρσης της νόσου COVID-19 και την παράταση ή θέσπιση νέων κυβερνητικών μέτρων περιορισμού της οικονομικής δραστηριότητας, με σκοπό την πρόληψη της διασποράς του ιού, έκρινε αναγκαίο να παρατείνει τη διάρκεια ισχύος του Προσωρινού Πλαισίου 2020 έως τις 31.12.2020, καθώς και να προβεί σε ορισμένες τροποποιήσεις.

Ειδικότερα, προβλέφθηκε:

α) Ως προς τα περιορισμένα ποσά ενίσχυσης (κεφ. 3.1 έως 3.2 του Προσωρινού Πλαισίου 2020): Αύξηση των ανώτατων ορίων ενίσχυσης που λαμβάνει κάθε επιχείρηση από τις 800.000 ευρώ σε 1,8 εκατ. ευρώ, ενώ ειδικά για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων το όριο αυτό αυξάνεται από τις 100.000 ευρώ σε 225.000 ευρώ ανά επιχείρηση και για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας από 100.000 ευρώ ανά επιχείρηση σε 270.000 ευρώ ανά επιχείρηση. Παράλληλα, διατηρείται η δυνατότητα συνδυασμού αυτού του μέτρου με τη χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας, ύψους έως 200.000 ευρώ ανά επιχείρηση (έως 30.000 ευρώ ανά επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και έως 25.000 ευρώ ανά επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον γεωργικό τομέα) για περίοδο τριών οικονομικών ετών.

β) Ως προς τις επιστρεπτέες μορφές ενισχύσεων (κεφ. 3.1, 3.6, 3.7, 3.8 και 3.12 του Προσωρινού Πλαισίου 2020): Δυνατότητα μετατροπής αυτών των ενισχύσεων σε άλλες μορφές ενίσχυσης, όπως επιχορηγήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι δεν γίνεται υπέρβαση των νέων ανώτατων ορίων για τα περιορισμένα ποσά ενίσχυσης του κεφ. 3.1.

γ) Ως προς τον κατάλογο χωρών με εμπορεύσιμους κινδύνους της Ανακοίνωσης της Επιτροπής για τη βραχυπρόθεσμη ασφάλιση των εξαγωγικών πιστώσεων: Παράταση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 της προσωρινής διαγραφής όλων των χωρών από τον κατάλογο των «χωρών με εμπορεύσιμους κινδύνους» στο πλαίσιο της Ανακοίνωσης για τη βραχυπρόθεσμη ασφάλιση των εξαγωγικών πιστώσεων 2012.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_261
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.