Αγγλικά

26/01/2021 Έγκριση γαλλικού μέτρου επιδότησης μισθού λόγω κορωνοϊού – SA.60965

Η Επιτροπή ενέκρινε γαλλικό καθεστώς επιδότησης μισθών εργαζομένων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ξενοδοχείων, του τουρισμού και των εκδηλώσεων, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.10)
Η δημόσια στήριξη θα λάβει τη μορφή επιδότησης μισθού που θα αποζημιώνει το μισθολογικό κόστος που αντιστοιχεί στις ημέρες άδειας μετ’ αποδοχών τις οποίες δικαιούνταν οι εργαζόμενοι το 2020 λόγω κορωνοϊού. Το καθεστώς αφορά επιχειρήσεις που δέχονται κοινό, όπως για παράδειγμα στους τομείς της φιλοξενίας, του τουρισμού, της εστίασης και της διοργάνωσης εκδηλώσεων. Ο συνολικός προϋπολογισμός του μέτρου ανέρχεται σε 200 εκατομμύρια ευρώ περίπου.

Σκοπός αυτού του μέτρου είναι η μείωση των δαπανών των εργοδοτών και η αποφυγή των απολύσεων, καθώς και η διασφάλιση της διατήρησης των θέσεων εργασίας των εργαζομένων κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Για να επωφεληθούν από αυτήν τη στήριξη, οι δικαιούχοι πρέπει (i) να έχουν αναγκαστεί να σταματήσουν τις δραστηριότητές τους για τουλάχιστον 140 ημέρες το 2020, ή (ii) να έχουν υποστεί συνολική μείωση του κύκλου εργασιών τους άνω του 90% τις δύο περιόδους του 2020 κατά τις οποίες επιβλήθηκαν τα περιοριστικά μέτρα.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το καθεστώς είναι αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό και το ενέκρινε σύμφωνα με το κεφάλαιο 3.10 του Προσωρινού Πλαισίου κρατικών ενισχύσεων 2020 για τη στήριξη της οικονομίας λόγω κορωνοϊού.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_21_227
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.