Αγγλικά

26/01/2021 Παράταση του ελληνικού Μεταβατικού Μηχανισμού Αποζημίωσης Ευελιξίας – SA.56102

Η Επιτροπή ενέκρινε την παράταση έως τον Μάρτιο του 2021 του ελληνικού Μεταβατικού Μηχανισμού Αποζημίωσης Ευελιξίας, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για το περιβάλλον και την ενέργεια 2014
Η Ελλάδα υιοθέτησε, αρχικά, έναν Μεταβατικό Μηχανισμό Αποζημίωσης Ευελιξίας (ΜΜΑΕ) που αποσκοπεί στην αποζημίωση ορισμένων ηλεκτροπαραγωγών στο ελληνικό διασυνδεδεμένο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας για την παροχή «υπηρεσιών ευελιξίας» στον Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ), μέχρι την έναρξη λειτουργίας του «Μοντέλου Στόχου» (Target Model) και της νέας αγοράς εξισορρόπησης ενέργειας (Balancing Market) (SA.38968/2016).

Στη συνέχεια, εγκρίθηκε ένας νέος Μεταβατικός Μηχανισμός Αποζημίωσης Ευελιξίας (SA.50152/2018), ο οποίος προέβλεπε ότι ο ΔΣΜ θα διενεργούσε δύο δημοπρασίες, προκειμένου να καταβάλει στους επιλεγέντες παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας αποζημίωση για τη διαθεσιμότητά τους να παρέχουν υπηρεσίες ευελιξίας. Ωστόσο, επειδή η Ελλάδα δεν εφάρμοσε σωστά την εγκριτική απόφαση της Επιτροπής, η λειτουργία του ΜΜΑΕ ανεστάλη μετά την πρώτη δημοπρασία.

Γι’ αυτόν τον λόγο, οι αρμόδιες ελληνικές αρχές αποφάσισαν να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος του ΜΜΑΕ έως τον Μάρτιο του 2021, οπότε η αγορά εξισορρόπησης θα είναι αρκετά ώριμη για να τον αντικαταστήσει. Οι ελληνικές αρχές θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τον μηχανισμό αυτόν και μετά την εισαγωγή του «Μοντέλου Στόχου» τον Μάρτιο του 2021, προκειμένου να επιτρέψουν στους συμμετέχοντες στην αγορά να εξοικειωθούν με τη νέα δομή της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Το συνολικό κόστος του μέτρου θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα των δημοπρασιών, αλλά εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 73 εκατομμύρια ευρώ περίπου.

Η Επιτροπή αποφάνθηκε ότι η παράταση του επίμαχου καθεστώτος είναι σύμφωνη με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για το περιβάλλον και την ενέργεια 2014 και θα επιτρέψει την ομαλή μετάβαση προς μία αναμορφωμένη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, την οποία η Ελλάδα δεσμεύτηκε να εφαρμόσει στο πλαίσιο του προγράμματος στήριξης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, περιορίζοντας, ταυτόχρονα, τις στρεβλώσεις του ανταγωνισμού.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευθεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.56102 στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/20215/286567_2239070_259_2.pdf
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.