Αγγλικά

26/01/2021 Έγκριση 2ου πανευρωπαϊκού ΣΕΚΕΕ για την αξιακή αλυσίδα των συσσωρευτών

Η Επιτροπή ενέκρινε το δεύτερο Σημαντικό Έργο Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος («ΣΕΚΕΕ») για τη στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας στην αξιακή αλυσίδα των συσσωρευτών με τίτλο «Ευρωπαϊκή Καινοτομία για τους Συσσωρευτές», σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Επιτροπής για τα ΣΕΚΕΕ 2014
Η Αυστρία, το Βέλγιο, η Κροατία, η Φινλανδία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Πολωνία, η Σλοβακία, η Ισπανία και η Σουηδία αποφάσισαν να καλύψουν από κοινού το χρηματοδοτικό κενό που υπάρχει στην αγορά όσον αφορά τα έργα έρευνας και καινοτομίας στην αξιακή αλυσίδα των συσσωρευτών μέσω της πραγματοποίησης ενός Σημαντικού Έργου Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος («ΣΕΚΕΕ») υπό τον τίτλο «Ευρωπαϊκή Καινοτομία για τους Συσσωρευτές».

Στο έργο αυτό θα λάβουν μέρος 42 άμεσοι συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένων ΜΜΕ και νεοφυών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη. Οι άμεσοι συμμετέχοντες θα συνεργαστούν στενά μεταξύ τους μέσω των σχεδόν 300 συνεργασιών που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν, καθώς και με περισσότερους από 150 εξωτερικούς εταίρους, όπως πανεπιστήμια, ερευνητικούς οργανισμούς και ΜΜΕ σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το συνολικό έργο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το 2028 (με διαφορετικά χρονοδιαγράμματα για κάθε επιμέρους έργο).

Τα δώδεκα συμμετέχοντα κράτη μέλη θα παράσχουν χρηματοδότηση ύψους έως και 2,9 δισ. ευρώ, ενώ αναμένεται να κινητοποιήσουν και επιπλέον ιδιωτικές επενδύσεις, ύψους 9 δισ. ευρώ.

Το έργο θα καλύψει ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα των συσσωρευτών, από την εξόρυξη των πρώτων υλών, τον σχεδιασμό και την κατασκευή στοιχείων και συστοιχιών συσσωρευτών έως την ανακύκλωση και τη διάθεσή τους σε μια κυκλική οικονομία, με ιδιαίτερη έμφαση στη βιωσιμότητα. Με αυτόν τον τρόπο το εν λόγω ΣΕΚΕΕ αναμένεται να συμβάλει στην ανάπτυξη ενός ολόκληρου συνόλου τεχνολογικών επιτευγμάτων, που περιλαμβάνουν διαφορετικούς χημικούς τύπους στοιχείων συσσωρευτών και καινοτόμες διεργασίες παραγωγής, καθώς και άλλες καινοτομίες στην αξιακή αλυσίδα των συσσωρευτών.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το προτεινόμενο ΣΕΚΕΕ:

α) θα συμβάλει στην επίτευξη κοινού στόχου, στηρίζοντας μια αξιακή αλυσίδα στρατηγικής σημασίας για το μέλλον της Ευρώπης, ιδίως όσον αφορά την καθαρή και χαμηλών εκπομπών κινητικότητα,

β) είναι ιδιαίτερα φιλόδοξο, καθώς αποσκοπεί στην ανάπτυξη τεχνολογιών και διεργασιών οι οποίες υπερβαίνουν τις τεχνολογίες που είναι διαθέσιμες σήμερα και θα επιφέρουν σημαντικές βελτιώσεις στις επιδόσεις, την ασφάλεια και στον περιβαλλοντικό αντίκτυπο,

γ) ενέχει σημαντικούς τεχνολογικούς και οικονομικούς κινδύνους, γεγονός που καθιστά απαραίτητη τη δημόσια στήριξη για την παροχή κινήτρων στις εταιρίες, ώστε να προβούν στις αναγκαίες επενδύσεις,

δ) οι ενισχύσεις σε μεμονωμένες επιχειρήσεις περιορίζονται στο ελάχιστο αναγκαίο ποσό, ενώ προβλέπεται και ένας μηχανισμός ανάκτησης, σε περίπτωση που κάποια έργα αποδειχθούν πολύ επιτυχή και αποφέρουν επιπλέον καθαρά έσοδα, οπότε οι εταιρίες θα πρέπει να επιστρέψουν στα αντίστοιχα κράτη μέλη μέρος της ενίσχυσης,

ε) οι συμμετέχουσες εταιρίες που θα λάβουν τη δημόσια στήριξη θα κοινοποιήσουν τα αποτελέσματα της έρευνας στην ευρωπαϊκή επιστημονική κοινότητα και τη βιομηχανία, γεγονός που θα επιφέρει θετικές δευτερογενείς επιπτώσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Για τους παραπάνω λόγους, η Επιτροπή ενέκρινε το επίμαχο ΣΕΚΕΕ σύμφωνα με την Ανακοίνωσή της για τα ΣΕΚΕΕ 2014. Η έγκριση αυτού του έργου έγινε στο πλαίσιο των ευρύτερων προσπαθειών της Επιτροπής για της στήριξη της ανάπτυξης μιας καινοτόμου και βιώσιμης ευρωπαϊκής βιομηχανίας συσσωρευτών.

Η μη εμπιστευτική εκδοχή της απόφασης θα δημοσιευθεί με τους αριθμούς υπόθεσης SA.55855 (Αυστρία), SA.55840 (Βέλγιο), SA.55844 (Κροατία), SA.55846 (Φινλανδία), SA.55858 (Γαλλία), SA.55831 (Γερμανία), SA.56665 (Ελλάδα), SA.55813 (Ιταλία), SA.55859 (Πολωνία), SA.55819 (Σλοβακία), SA.55896 (Ισπανία) και SA.55854 (Σουηδία) στο Μητρώο κρατικών ενισχύσεων στον ιστότοπο της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα απορρήτου.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_21_226
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.