Αγγλικά

18/01/2021 Έγκριση ελληνικού μέτρου χρηματοδότησης της Κεντρικής Οδού Α.Ε. – SA.54273

Η Επιτροπή ενέκρινε, με απευθείας εφαρμογή του άρθρου 107 παρ. 3γ ΣΛΕΕ, χρηματοδότηση, ύψους 442 εκατ. ευρώ, για την κατασκευή του βόρειου τμήματος του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας (E65), καθώς και λειτουργικές ενισχύσεις, συνολικού προϋπολογισμού 38 εκατ. ευρώ, σε περίπτωση που τα έσοδα από τα διόδια δεν επαρκούν για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας και συντήρησης του συγκεκριμένου τμήματος
Οι ελληνικές αρχές κοινοποίησαν στην Επιτροπή μέτρο ενίσχυσης, συνολικού προϋπολογισμού 442 εκατ. ευρώ, της εταιρίας «Κεντρική Οδός Α.Ε.» για την κατασκευή του βόρειου τμήματος του αυτοκινητοδρόμου της Κεντρικής Ελλάδας (E65), μήκους 70,5 χλμ. Η Κεντρική Οδός Α.Ε. είναι, επίσης, παραχωρησιούχος του μεσαίου και νότιου τμήματος του αυτοκινητοδρόμου Ε65. Ο ελληνικός αυτοκινητόδρομος Ε65 έχει μήκος 180 χλμ. και συνδέει τον υφιστάμενο αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ με την Εγνατία Οδό.

Η Ελλάδα κοινοποίησε ακόμη ένα μέτρο χρηματοδότησης για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας και συντήρησης του βόρειου τμήματος που θα κατασκευαστεί, σε περίπτωση που τα έσοδα από τα διόδια στο εν λόγω τμήμα δεν επαρκούν. Η λειτουργική αυτή ενίσχυση ανέρχεται σε 38 εκατ. ευρώ.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι:

α) η ενίσχυση θα συμβάλει στην ανάπτυξη των οικονομικών περιοχών της Κεντρικής Ελλάδας, της Θεσσαλίας και της Δυτικής Μακεδονίας που εξυπηρετούνται από τον αυτοκινητόδρομο Ε65. Θα δώσει ώθηση στην οικονομική δραστηριότητα και θα στηρίξει τις επενδύσεις και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στις περιοχές αυτές, βελτιώνοντας τη διαλειτουργικότητα, την προσβασιμότητα και την ασφάλεια του οδικού δικτύου. Η ενίσχυση θα συμβάλει, επίσης, στην αντιμετώπιση του προβλήματος της κυκλοφοριακής απομόνωσης των περιοχών αυτών, καθώς και στην αναβάθμιση μιας ταχείας, διεθνούς οδικής σύνδεσης με την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία•

β) οι θετικές επιπτώσεις του μέτρου στην ανάπτυξη των προαναφερόμενων περιοχών υπερτερούν των περιορισμένων αρνητικών επιπτώσεών του στον ανταγωνισμό και στις συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών•

γ) τα μέτρα στήριξης είναι αναγκαία και αναλογικά για την υλοποίηση του έργου.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή ενέκρινε ως συμβατές ενισχύσεις τα επίμαχα μέτρα για την κατασκευή και τη λειτουργία του βόρειου τμήματος του αυτοκινητοδρόμου Ε65, με απευθείας εφαρμογή του άρθρου 107 παρ. 3γ ΣΛΕΕ.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευθεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.54273 στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_21_144
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.