Αγγλικά

19/02/2021 Έγκριση αυστριακού μέτρου για διοργανωτές εκδηλώσεων λόγω κορωνοϊού – SA.60117

Η Επιτροπή ενέκρινε ένα αυστριακό καθεστώς ενισχύσεων για τη στήριξη των διοργανωτών εκδηλώσεων, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.1)
Η Αυστρία κοινοποίησε στην Επιτροπή ένα μέτρο για τη στήριξη όλων των επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων, ενώσεων και ιδρυμάτων) που θα διοργάνωναν εκδηλώσεις στην Αυστρία μεταξύ της 1ης Φεβρουαρίου 2021 και της 31ης Δεκεμβρίου 2022 και οι οποίες θα πρέπει να ακυρωθούν ή να γίνουν με σημαντικούς περιορισμούς λόγω κορωνοϊού. Οι ενισχύσεις θα δοθούν με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων έως τις 30.06.2021 και το καθεστώς θα έχει συνολικό προϋπολογισμό 300 εκατομμύρια ευρώ.

Η ενίσχυση θα χορηγηθεί πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία κάθε εκδήλωσης και κατόπιν υποβολής επιχειρηματικού και οικονομικού σχεδίου από τους ενδιαφερόμενους το οποίο θα αποδεικνύει ότι η εκδήλωση είχε την προοπτική να οργανωθεί επιτυχώς. Ωστόσο, η ενίσχυση θα καταβληθεί, μόνο σε περίπτωση που η εκδήλωση όντως ακυρωθεί ή πραγματοποιηθεί υπό περιορισμούς λόγω κορωνοϊού.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το καθεστώς είναι αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό και το ενέκρινε σύμφωνα με το κεφάλαιο 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου κρατικών ενισχύσεων 2020 για τη στήριξη της οικονομίας λόγω κορωνοϊού.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευθεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.60117 στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_151
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.