Αγγλικά

22/12/2020 Έγκριση γερμανικού μέτρου για βιώσιμες τοπικές δημόσιες συγκοινωνίες – SA.57783

Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του άρθρου 93 ΣΛΕΕ, ένα γερμανικό καθεστώς ενισχύσεων για τη στήριξη καινοτόμων έργων που αποσκοπούν στην ενίσχυση των βιώσιμων τοπικών δημόσιων μεταφορών μέσω επενδυτικών έργων και έργων καινοτομίας, συνολικού προϋπολογισμού 300 εκατομμυρίων ευρώ
Η Γερμανία κοινοποίησε στην Επιτροπή ένα καθεστώς ενίσχυσης για τη στήριξη των τοπικών δημόσιων μεταφορών στη Γερμανία, το οποίο αναμένεται να αυξήσει τον συντονισμό των τοπικών δημόσιων μεταφορών και να ενθαρρύνει τη μεταφορά μέσω των τοπικών δημόσιων μεταφορών έναντι άλλων πιο ρυπογόνων μέσων μεταφοράς (μετάβαση από τις ιδιωτικές μηχανοκίνητες μεταφορές σε πιο φιλικές προς το κλίμα βιώσιμες δημόσιες συγκοινωνίες).

Το καθεστώς αυτό θα έχει συνολικό προϋπολογισμό 300 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2020-2023 και είναι κρίσιμο και ιδιαίτερα σημαντικό, δεδομένης της ανάγκης χρηματοδότησης που εντοπίζεται στον συγκεκριμένο τομέα.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το μέτρο είναι αναγκαίο και αναλογικό, αφού το ποσό της ενίσχυσης είναι περιορισμένο σε σύγκριση με το συνολικό κόστος των τοπικών δημόσιων μεταφορών στη Γερμανία (24,5 δισ. ευρώ ετησίως). Επιπλέον, η μέγιστη χορηγούμενη ενίσχυση ανά έργο ορίζεται σε 30 εκατομμύρια ευρώ, ενώ προβλέπεται και ένας μηχανισμός ανάκτησης, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των επιλεγμένων έργων με τους όρους επιλεξιμότητας μετά τη χορήγηση της ενίσχυσης.

Η Επιτροπή διαπίστωσε, επίσης, ότι το μέτρο έχει χαρακτήρα κινήτρου, δεδομένου ότι τα έργα δεν θα μπορούσαν να υλοποιηθούν ελλείψει δημόσιας στήριξης και ότι το καθεστώς αυτό θα συμβάλει τόσο στον συντονισμό των τοπικών δημόσιων μεταφορών όσο και στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, καθώς θα μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μέσω της βιώσιμης κινητικότητας και μέσω της καθιέρωσης καθαρών, φθηνότερων και πιο υγιών μέσων μαζικής μεταφοράς.

Συνεπώς, η Επιτροπή ενέκρινε το επίμαχο γερμανικό μέτρο βάσει του άρθρου 93 ΣΛΕΕ για τον συντονισμό των μεταφορών.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευθεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.57783 στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2518
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.