Αγγλικά

22/12/2020 Έγκριση πολωνικών ενισχύσεων προς την εταιρία LOT λόγω κορωνοϊού – SA.59158

Η Επιτροπή ενέκρινε δύο πολωνικά μέτρα ενισχύσεων (επιδοτούμενο δάνειο και ανακεφαλαιοποίηση), συνολικού προϋπολογισμού περίπου 650 εκατομμύρια ευρώ (2,9 δισεκατομμύρια PLN), για τη στήριξη της αεροπορικής εταιρίας LOT λόγω κορωνοϊού, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων 2020 για τη στήριξη της οικονομίας λόγω κορωνοϊού
Η εταιρία LOT είναι μια μεγάλη αεροπορική εταιρία δικτύου στην Πολωνία και την Κεντρική Ευρώπη και αποτελεί τον μοναδικό αερομεταφορέα με κόμβο στην Πολωνία, στο αεροδρόμιο της Βαρσοβίας Chopin.

Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2020, η LOT υπέστη σημαντικές απώλειες εισοδήματος λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και των ταξιδιωτικών περιορισμών που επέβαλε η Πολωνία και άλλες χώρες για να περιορίσουν την εξάπλωση του ιού, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζει σήμερα τον κίνδυνο πτώχευσης.

Ως εκ τούτου, η Πολωνία κοινοποίησε στην Επιτροπή δύο μέτρα ενισχύσεων προς την εταιρία LOT, με σκοπό την εξασφάλιση επαρκούς ρευστότητας και την αποκατάσταση της κεφαλαιακής της θέσης:

α) επιδοτούμενο δάνειο 400 εκατομμυρίων ευρώ (περίπου 1,8 δισεκατομμύρια PLN) και

β) εισφορά κεφαλαίου, ύψους 250 εκατομμυρίων ευρώ (περίπου 1,1 δισεκατομμύρια PLN), μέσω της εγγραφής μετοχών που εκδόθηκαν πρόσφατα από το πολωνικό δημόσιο.

Τα μέτρα αυτά θα διασφαλίσουν ότι η συγκεκριμένη εταιρία θα συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες αεροπορικών μεταφορών στην Πολωνία και μετά την πανδημία.

Όσον αφορά το επιδοτούμενο δάνειο, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι θα χορηγηθεί πριν από τις 30 Ιουνίου 2021, θα έχει μέγιστη διάρκεια έξι έτη, δεν θα υπερβεί το 25% του κύκλου εργασιών που κατέγραψε η LOT κατά το έτος 2019 και θα καλύψει τις ανάγκες επενδύσεων και κεφαλαίων κίνησής της.

Αναφορικά με το μέτρο ανακεφαλαιοποίησης, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι:

i. η εισφορά κεφαλαίου δεν θα υπερβεί το ελάχιστο ποσό που απαιτείται, για να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της LOT και δεν θα αυξήσει την κεφαλαιακή θέση που κατείχε πριν από τον κορωνοϊό,

ii. το πολωνικό δημόσιο θα λάβει αμοιβή για την επένδυσή του, ενώ προβλέπονται πρόσθετοι μηχανισμοί για την παροχή κινήτρων στη LOT για εξαργύρωση της συμμετοχής του δημοσίου που αποκτήθηκε μέσω της ανακεφαλαιοποίησης,

iii. έως ότου εξαργυρωθεί τουλάχιστον το 75% της ανακεφαλαιοποίησης, θα μειωθεί η καταβολή αμοιβής των μελών της διοίκησης της LOT και των θυγατρικών της, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης των πληρωμών μπόνους. Οι προϋποθέσεις αυτές αποσκοπούν στην παροχή κινήτρων για την έξοδο του δημοσίου από το κεφάλαιο της εν λόγω εταιρίας, μόλις το επιτρέψει η οικονομική της κατάσταση,

iv. έως ότου εξαργυρωθεί τουλάχιστον το 75% της ανακεφαλαιοποίησης, η LOT και όλες οι εταιρίες που ελέγχονται από αυτήν δεν θα μπορούν να αποκτήσουν μερίδιο άνω του 10% σε ανταγωνιστές ή άλλους φορείς που ασκούν την ίδια οικονομική δραστηριότητα και

v. η LOT θα πρέπει να δημοσιεύσει πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της ενίσχυσης.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή ενέκρινε τη χορήγηση επιδοτούμενου δανείου και την ανακεφαλαιοποίηση της LOT, σύμφωνα με τα κεφάλαια 3.3 και 3.11 του Προσωρινού Πλαισίου κρατικών ενισχύσεων 2020 για τη στήριξη της οικονομίας λόγω κορωνοϊού αντίστοιχα.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευθεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.59158 στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2496
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.