Αγγλικά

29/12/2020 Έγκριση νέας ιταλικής ενίσχυσης προς την Alitalia λόγω κορωνοϊού – SA.59188

Η Επιτροπή ενέκρινε, με απευθείας εφαρμογή του άρθρου 107 παρ. 2β ΣΛΕΕ, ιταλικό μέτρο αποζημίωσης, ύψους 73,02 εκατομμυρίων ευρώ, προς την αεροπορική εταιρία Alitalia για περαιτέρω ζημιές που υπέστη λόγω κορωνοϊού
Η Alitalia είναι μία μεγάλη αεροπορική εταιρία δικτύου που λειτουργεί στην Ιταλία και διαθέτει στόλο άνω των 95 αεροπλάνων. Το 2019, η εταιρία εξυπηρέτησε εκατοντάδες προορισμούς σε όλο τον κόσμο, μεταφέροντας περίπου 20 εκατομμύρια επιβάτες από τον κύριο κόμβο της στη Ρώμη και άλλα ιταλικά αεροδρόμια.

Η Ιταλία κοινοποίησε στην Επιτροπή ένα πρόσθετο μέτρο ενίσχυσης για την αποζημίωση της Alitalia για τις ζημίες που υπέστη σε 19 συγκεκριμένες διαδρομές από τις 16 Ιουνίου 2020 έως τις 31 Οκτωβρίου 2020 λόγω των έκτακτων μέτρων που επιβλήθηκαν από τα κράτη για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού. Το προηγούμενο μέτρο κάλυπτε την περίοδο από 01.03.2020 έως 15.06.2020 και ανερχόταν συνολικά σε 199,45 εκατ. ευρώ (SA.58114/2020). H ενίσχυση βάσει του νέου μέτρου θα χορηγηθεί με τη μορφή άμεσης επιχορήγησης 73,02 εκατομμυρίων ευρώ και αντιστοιχεί στη ζημία που προκλήθηκε άμεσα στην εταιρία κατά την περίοδο αυτή.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το ιταλικό μέτρο θα καλύψει τις ζημίες που υπέστη η Alitalia και οι οποίες συνδέονται άμεσα με τον κορωνοϊό, καθώς η απώλεια κερδών που σημειώθηκε στις 19 διαδρομές που εξυπηρετούσε οφείλεται στα μέτρα περιορισμού των ταξιδίων που ίσχυαν κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα. Η Επιτροπή διαπίστωσε, επίσης, ότι το μέτρο είναι αναλογικό, δεδομένου ότι βάσει της οικονομικής ανάλυσης που υπέβαλε η Ιταλία, η αποζημίωση δεν υπερβαίνει το ποσό που είναι απαραίτητο για την αποκατάσταση της εν λόγω ζημίας.

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή ενέκρινε το μέτρο αποζημίωσης της Alitalia με απευθείας εφαρμογή του άρθρου 107 παρ. 2β ΣΛΕΕ, καθώς το Προσωρινό Πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων 2020 για τη στήριξη της οικονομίας λόγω κορωνοϊού δεν περιλαμβάνει ειδικότερες ρυθμίσεις για τα μέτρα αποζημίωσης.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευθεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.59188 στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2540
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.