Αγγλικά

23/12/2020 Έγκριση ελληνικού μέτρου για την Aegean Airlines λόγω κορωνοϊού – SA.59462

Η Επιτροπή ενέκρινε, με απευθείας εφαρμογή του άρθρου 107 παρ. 2β ΣΛΕΕ, ελληνικό μέτρο αποζημίωσης της αεροπορικής εταιρίας Aegean Airlines, συνολικού προϋπολογισμού 120 εκατ. ευρώ
Η Ελλάδα κοινοποίησε στην Επιτροπή ένα μέτρο αποζημίωσης της αεροπορικής εταιρίας “Aegean Airlines” για τη ζημία που υπέστη από τις 23 Μαρτίου 2020 έως τις 30 Ιουνίου 2020 και η οποία προέκυψε από τα μέτρα περιορισμού και τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς που εισήγαγε η Ελλάδα και άλλες χώρες για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού. Η ενίσχυση θα λάβει τη μορφή άμεσης επιχορήγησης, ύψους 120 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία δεν υπερβαίνει την εκτιμώμενη ζημία που προκλήθηκε άμεσα στη συγκεκριμένη αεροπορική εταιρία κατά τη διάρκεια της επίμαχης περιόδου.

Η Aegean Airlines είναι ελληνική αεροπορική εταιρία, η οποία το 2019 μετέφερε περίπου 15 εκατομμύρια επιβάτες εντός και εκτός Ελλάδος. Πριν από την πανδημία του κορωνοϊού, η Aegean πραγματοποιούσε πτήσεις από τον κεντρικό κόμβο της στην Αθήνα και από άλλα ελληνικά αεροδρόμια προς 155 εγχώριους και διεθνείς προορισμούς σε 44 χώρες. Από την έναρξη της εκδήλωσης του κορωνοϊού, η Aegean παρουσίασε σημαντική μείωση των υπηρεσιών της, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζει υψηλές λειτουργικές ζημίες.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το επίμαχο ελληνικό μέτρο θα αντισταθμίσει τη ζημία που υπέστη η Aegean Airlines, η οποία συνδέεται άμεσα με την έξαρση του κορωνοϊού, καθώς και ότι είναι αναλογικό. Συνεπώς, η Επιτροπή ενέκρινε το μέτρο ενίσχυσης προς την Aegean Airlines απευθείας βάσει του άρθρου 107 παρ. 2β ΣΛΕΕ, δεδομένου ότι το Προσωρινό Πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων 2020 για τη στήριξη της οικονομίας λόγω κορωνοϊού δεν περιλαμβάνει ειδικότερες ρυθμίσεις για τα μέτρα αποζημίωσης των επιχειρήσεων.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευθεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.59462 στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_20_2521
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.