Αγγλικά

21/12/2020 Διευκολύνσεις της Επιτροπής για τον σχεδιασμό μέτρων ανάκαμψης λόγω κορωνοϊού

Η Επιτροπή έλαβε διάφορες πρωτοβουλίες, προκειμένου να διευκολύνει τα κράτη μέλη να σχεδιάσουν τα μέτρα κρατικών ενισχύσεων που θα θεσπίσουν στο πλαίσιο των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας λόγω του κορωνοϊού
Η Επιτροπή δημοσίευσε έντεκα υποδείγματα καθοδήγησης, για να βοηθήσει τα κράτη μέλη στην κατάρτιση των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της εφαρμογής των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας των κρατών μελών, ο έλεγχος των κρατικών ενισχύσεων θα συμβάλει στο να διασφαλιστεί ότι οι δημόσιες χρηματοδοτήσεις των κρατών μελών δεν παραγκωνίζουν τις ιδιωτικές επενδύσεις, ότι αποφεύγεται η υπεραντιστάθμιση και ότι διασφαλίζονται ίσοι όροι ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά. Όσον αφορά τα μέτρα κρατικών ενισχύσεων για τα οποία απαιτείται κοινοποίηση, η Επιτροπή θα τα εξετάζει κατά προτεραιότητα και η αξιολόγησή της θα ολοκληρώνεται εντός έξι εβδομάδων από την παραλαβή της πλήρους κοινοποίησης από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.

Τα υποδείγματα καλύπτουν πολυάριθμα είδη επενδυτικών έργων σύμφωνα με τις «ευρωπαϊκές εμβληματικές πρωτοβουλίες» που περιλαμβάνονται στην ετήσια στρατηγική της Επιτροπής για τη βιώσιμη ανάπτυξη 2021 και παρέχουν καθοδήγηση στα κράτη μέλη ανάλογα με το εάν:

i) δεν στοιχειοθετείται η ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης και, άρα, δεν απαιτείται κοινοποίηση του μέτρου στην Επιτροπή,

ii) υφίσταται κρατική ενίσχυση, αλλά δεν είναι απαραίτητη η κοινοποίησή της, γιατί εμπίπτει στον ΓΑΚ 651/2014 ή άλλον συναφή Κανονισμό,

iii) υφίσταται κρατική ενίσχυση και είναι απαραίτητη η κοινοποίησή της στην Επιτροπή.

Τα υποδείγματα καθοδήγησης θα επικαιροποιούνται από την Επιτροπή κατά περίπτωση, ενώ τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν την ειδική ηλεκτρονική θυρίδα και την ανοικτή τηλεφωνική γραμμή που έχει δημιουργήσει η Επιτροπή για ερωτήματα σχετικά με τα υποδείγματα καθοδήγησης.

Επιπλέον, για να διευκολυνθεί η ομαλή εφαρμογή του προγράμματος InvestEU και του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς και η εκτέλεση άλλων κονδυλίων της ΕΕ και εθνικών κονδυλίων που στοχεύουν στην ανάκαμψη και την επίτευξη των ψηφιακών και πράσινων στόχων της ΕΕ, η Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση με τα κράτη μέλη σχετικά με την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του ΓΑΚ 651/2014. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή προτείνει να εμπίπτουν στον ΓΑΚ οι επενδύσεις που θα καταστήσουν δυνατή την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης ή την ψηφιοποίηση των κτιρίων, την κατασκευή δικτύων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα, την ψηφιοποίηση των ΜΜΕ και την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας.

Τέλος, η Επιτροπή σε συνεργασία με τα κράτη μέλη αξιολογεί μέσω ερωτηματολογίου την εφαρμογή του Προσωρινού Πλαισίου κρατικών ενισχύσεων 2020 για τη στήριξη της οικονομίας λόγω κορωνοϊού. Σημειώνεται, σχετικά, ότι, μέχρι σήμερα, η Επιτροπή έχει λάβει περισσότερες από 380 αποφάσεις για την έγκριση άνω των 460 εθνικών μέτρων κρατικών ενισχύσεων, ύψους άνω των 3,07 τρισεκατομμυρίων ευρώ.

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_2494
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.