Αγγλικά

30/10/2020 Δημοσίευση αποτελεσμάτων αξιολόγησης κανόνων κρατικών ενισχύσεων (fitness check)

Η Επιτροπή δημοσίευσε περίληψη των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των κανόνων κρατικών ενισχύσεων που έγινε στο πλαίσιο του «Εκσυγχρονισμού των Κρατικών Ενισχύσεων» (“State Aid Modernisation”)
Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης αναθεώρησης των κανόνων ανταγωνισμού από την Επιτροπή, ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2019 η αξιολόγηση των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι είναι κατάλληλοι για το μεταβαλλόμενο περιβάλλον της αγοράς.

Η αξιολόγηση έλαβε τη μορφή του «ελέγχου καταλληλότητας» (“fitness check”), που περιλαμβάνει εσωτερικές αναλύσεις από την Επιτροπή και δημόσιες διαβουλεύσεις, καθώς και, σε ορισμένες περιπτώσεις, μελέτες από εξωτερικούς συμβούλους ή στοχευμένες διαβουλεύσεις συγκεκριμένων ενδιαφερομένων μερών.

Η αξιολόγηση αφορά τους ακόλουθους κανόνες, οι οποίοι έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο του «Εκσυγχρονισμού των Κρατικών Ενισχύσεων» (“State Aid Modernisation”):
  - Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός ανά Κατηγορία 651/2014

  - Κανονισμός de minimis 1407/2013

  - Κατευθυντήριες Γραμμές για τις περιφερειακές κρατικές ενισχύσεις 2014

  - Πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη και καινοτομία (ΕΑΚ)

  - Ανακοίνωση για Σημαντικά Έργα Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος (ΣΕΚΕΕ)

  - Κατευθυντήριες Γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις για την προώθηση επενδύσεων χρηματοδότησης κινδύνου 2014

  - Κατευθυντήριες Γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις σε αεροδρόμια και αεροπορικές εταιρείες 2014

  - Κατευθυντήριες Γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και την ενέργεια 2014

  - Κατευθυντήριες Γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση 2014.

Ακόμη, η Επιτροπή θεώρησε απαραίτητο να αξιολογήσει και τις Κατευθυντήριες Γραμμές για τις σιδηροδρομικές μεταφορές 2008 και την Ανακοίνωση για τη βραχυπρόθεσμη ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων 2012, που δεν περιλαμβάνονται στο πλαίσιο του «Εκσυγχρονισμού των Κρατικών Ενισχύσεων».

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι υπό εξέταση κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις είναι εν γένει κατάλληλοι για τον συγκεκριμένο σκοπό που εξυπηρετούν. Ωστόσο, έκρινε ότι οι μεμονωμένοι κανόνες πρέπει να αναθεωρηθούν, να διευκρινιστούν, προκειμένου να εξορθολογιστούν και απλουστευθούν περαιτέρω, καθώς και να προσαρμοστούν στις πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις, τις τρέχουσες προτεραιότητες, τις αλλαγές στις αγορές και τις τεχνολογικές εξελίξεις.

Για παράδειγμα, η Επιτροπή θα προτείνει την αποσαφήνιση και απλούστευση του τρόπου υπολογισμού των έμμεσων επιλέξιμων δαπανών για έργα έρευνας και ανάπτυξης. Ακόμη, όσον αφορά τα ΣΕΚΕΕ, λαμβανομένου υπόψη του ειδικού ρόλου που διαδραματίζουν οι ΜΜΕ στην οικονομία της ΕΕ και του γεγονότος ότι οι κρατικές ενισχύσεις προς τις ΜΜΕ είναι λιγότερο πιθανό να στρεβλώσουν τον ανταγωνισμό και να επηρεάσουν το εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών, η Επιτροπή θα διευκολύνει την άμεση ή έμμεση συμμετοχή των ΜΜΕ σε αυτά τα έργα.

Ο «έλεγχος καταλληλότητας» αποκάλυψε, επίσης, ότι οι κανόνες συμβατότητας για τις περιφερειακές ενισχύσεις λειτούργησαν καλά, αλλά χρειάζονται εξορθολογισμό και ορισμένες διευκρινίσεις. Αυτό αντικατοπτρίζεται ήδη στο προτεινόμενο σχέδιο κανόνων για τις περιφερειακές ενισχύσεις που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση τον Ιούλιο του 2020.

Περαιτέρω, από την αξιολόγηση προκύπτει ότι οι κανόνες κρατικών. ενισχύσεων πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τις μελλοντικές προκλήσεις, σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Επιτροπής. Συγκεκριμένα, οι κρατικές ενισχύσεις μπορούν και πρέπει να συμβάλουν ακόμη περισσότερο στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, καθώς και στις ψηφιακές και βιομηχανικές στρατηγικές της ΕΕ. Προς αυτόν τον σκοπό, η αναθεώρηση των ενεργειακών και περιβαλλοντικών κανόνων θα πρέπει να διευκολύνει την περαιτέρω προώθηση μιας σύγχρονης απαλλαγμένης από τον άνθρακα και κυκλικής οικονομίας, διασφαλίζοντας, παράλληλα, περιορισμένες στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και επαρκείς διασφαλίσεις για την ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς. Η κατεύθυνση αυτή κρίνεται αναγκαία, δεδομένου, κυρίως, των μελλοντικών δημοσιονομικών περιορισμών σε συνδυασμό με την αναγκαιότητα στήριξης της ανάκαμψης της οικονομίας της ΕΕ μετά την πανδημία του κορωνοϊού.

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή σκοπεύει να προβεί, έως το τέλος του 2021, στην αναθεώρηση των Κατευθυντηρίων Γραμμών για τις περιφερειακές ενισχύσεις, την Ανακοίνωση για τα ΣΕΚΕΕ, το Πλαίσιο ΕΑΚ, των Κατευθυντηρίων Γραμμών για τη χρηματοδότηση κινδύνων, των Κατευθυντηρίων Γραμμών για το περιβάλλον και την ενέργεια και τις σχετικές διατάξεις του ΓΑΚ. Οι υπόλοιποι κανόνες που αποτελούσαν μέρος του «ελέγχου καταλληλότητας» θα αναθεωρηθούν μεσοπρόθεσμα, ενώ οι δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με αυτούς τους κανόνες τοποθετούνται χρονικά μεταξύ του δεύτερου εξαμήνου του 2020 και των αρχών του 2021.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2008
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.