Αγγλικά

30/06/2020 Έγκριση κροατικού καθεστώτος εγγυοδοσίας λόγω κορωνοϊού – SA.57711

Η Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων 2020 για τη στήριξη της οικονομίας λόγω κορωνοϊού, καθεστώς χορήγησης κρατικών ενισχύσεων με τη μορφή κρατικών εγγυήσεων με ευνοϊκούς όρους προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ναυτιλίας, των μεταφορών, των υποδομών μεταφορών, του τουρισμού και σε συναφείς τομείς, συνολικού προϋπολογισμού 80 εκατ. ευρώ
Η Κροατία κοινοποίησε στην Επιτροπή ένα καθεστώς ενισχύσεων προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της ναυτιλίας, των μεταφορών, των ταξιδιών, των υποδομών μεταφορών και των συναφών τομέων που έχουν επηρεαστεί σοβαρά από το ξέσπασμα της πανδημίας.

Το καθεστώς αυτό αποτελείται από δύο επιμέρους μέτρα: το πρώτο παρέχει ενίσχυση με τη μορφή εγγυήσεων για νέα δάνεια κεφαλαίου κίνησης κάτω των 800.000 ευρώ, ενώ το δεύτερο μέτρο παρέχει ενίσχυση με τη μορφή εγγυήσεων για νέα δάνεια κεφαλαίου κίνησης που υπερβαίνουν τις 800.000 ευρώ. Ο συνολικός προϋπολογισμός των μέτρων ανέρχεται σε 600 εκατομμύρια HRK (περίπου 80 εκατομμύρια ευρώ), προερχόμενα από τον γενικό προϋπολογισμό του κράτους, εκ των οποίων 200 εκατομμύρια HRK (περίπου 27 εκατομμύρια ευρώ) θα δοθούν για το πρώτο μέτρο και 400 εκατομμύρια HRK (περίπου 53 εκατομμύρια ευρώ) για το δεύτερο μέτρο.

Σκοπός του καθεστώτος είναι να παρέχει ρευστότητα σε επιχειρήσεις όλων των μεγεθών που επηρεάζονται από το ξέσπασμα του κορωνοϊού, προκειμένου να μπορέσουν να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους, να προβούν σε νέες επενδύσεις και να διατηρήσουν το προσωπικό τους.

Για να επωφεληθούν από τα ανωτέρω μέτρα, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αποδεικνύουν προβλήματα έλλειψης ρευστότητας ή άλλες δυσκολίες στη λειτουργία τους ως αποτέλεσμα της πανδημίας. Σχετικά, ως «επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν επιχειρηματικές δυσκολίες λόγω της πανδημίας» χαρακτηρίζονται αυτές που πληρούν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) υπέστησαν σημαντική μείωση του κύκλου εργασιών τους κατά τη σχετική περίοδο του 2020 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2019, β) αναμένουν μείωση των εισοδημάτων τους (τουλάχιστον 20%) σε σχέση με αυτά που επιτεύχθηκαν το 2019, γ) υπέστησαν φυσική μείωση της κίνησης ή/και του όγκου των μεταφορών επιβατών και των επιβατικών εμπορευμάτων, ταξιδιωτικών και τουριστικών κρατήσεων κ.λπ. το 2020 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2019 και δ) ακυρώθηκε ή αναβλήθηκε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (τουλάχιστον ένα χρόνο) προηγουμένως συμφωνημένες και προγραμματισμένες δραστηριότητες ή άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες σύμφωνα με τα επιχειρηματικά τους σχέδια για το 2020.

Επιχειρήσεις που έχουν αναλάβει υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας δεν μπορούν να επωφεληθούν των μέτρων, όπως επίσης και οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της γεωργίας, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το μέτρο είναι αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό, ενώ προβλέπονται, επιπροσθέτως, ειδικοί μηχανισμοί για την αποφυγή χορήγησης έμμεσης χρηματοδότησης προς τα πιστωτικά ιδρύματα. Συνεπώς, η Επιτροπή ενέκρινε το κροατικό μέτρο σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων 2020 για τη στήριξη της οικονομίας λόγω κορωνοϊού.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευθεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.57711 στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_1125
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων MoKE Newsletter
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.