Αγγλικά

30/06/2020 Έγκριση ολλανδικών αποζημιώσεων προς μεταφορείς ΑμεΑ λόγω κορωνοϊού – SA.57554

Η Επιτροπή ενέκρινε, απευθείας βάσει του άρθρου 107 παρ. 2β ΣΛΕΕ, ολλανδικό καθεστώς χορήγησης αποζημιώσεων προς επιχειρήσεις που παρέχουν ειδικές υπηρεσίες μεταφοράς σε άτομα με αναπηρίες και πλήττονται από τον κορωνοϊό, συνολικού προϋπολογισμού 160 εκατ. ευρώ
Η Ολλανδία κοινοποίησε στην Επιτροπή ένα καθεστώς ενισχύσεων για την καταβολή άμεσων επιδοτήσεων σε επιχειρήσεις κάθε μεγέθους, οι οποίες παρέχουν ειδικές υπηρεσίες μεταφορών σε άτομα με αναπηρίες (ΑμεΑ) βάσει συμβάσεων που έχουν συνάψει με τους δήμους. Σκοπός αυτού του καθεστώτος είναι η αποκατάσταση των ζημιών που υπέστησαν οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις λόγω μη εκτέλεσης των προσυμφωνημένων δρομολογίων μετά την επιβολή περιοριστικών μέτρων από το ολλανδικό κράτος λόγω του κορωνοϊού.

Η αποζημίωση θα καλύπτει το 80% κατ’ ανώτατο όριο των εσόδων που χάθηκαν κατά την περίοδο από τις 15 Μαρτίου έως τις 30 Ιουνίου 2020, με δυνατότητα έναρξης της περιόδου από την 1η Μαρτίου 2020, εφόσον ο δήμαρχος ή η περιοχή ασφαλείας (που αποτελείται από πολλούς δήμους που συνεργάζονται σε ορισμένα θέματα) είχε λάβει από τότε μέτρα για την πρόληψη της εξάπλωσης του κορωνοϊού που επηρέασαν τις ειδικές μεταφορές. Οι δικαιούχοι δικαιούνται στήριξη μόνο για τις συμβάσεις που είχαν τεθεί σε ισχύ ήδη πριν από τις 15 Μαρτίου 2020 και μόνο εάν δεν προβλέπεται στις εν λόγω συμβάσεις πληρωμή για ζημίες.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το μέτρο είναι αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό και ότι οι ζημίες που θα καλυφθούν συνδέονται άμεσα με την πανδημία του κορωνοϊού. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή ενέκρινε το επίμαχο ολλανδικό καθεστώς απευθείας βάσει του άρθρου 107 παρ. 2β ΣΛΕΕ.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευθεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.57554 στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_1230
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων MoKE Newsletter
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.