Αγγλικά

30/06/2020 Έγκριση λιθουανικών μέτρων υπέρ του τουριστικού τομέα λόγω κορωνοϊού – SA.57665

Η Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων 2020 για τη στήριξη της οικονομίας λόγω κορωνοϊού, καθεστώς χορήγησης κρατικών ενισχύσεων με τη μορφή κρατικών εγγυήσεων με ευνοϊκούς όρους προς ταξιδιωτικούς πράκτορες και παρόχους υπηρεσιών διαμονής και τροφοδοσίας, συνολικού προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ
Oι λιθουανικές αρχές κοινοποίησαν στην Επιτροπή ένα καθεστώς κρατικών ενισχύσεων προς ταξιδιωτικούς πράκτορες και παρόχους υπηρεσιών διαμονής και τροφοδοσίας, συνολικού προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ. Το καθεστώς αποτελείται από δύο επιμέρους μέτρα: α) παροχή εγγυήσεων σε ταξιδιωτικούς πράκτορες εγκατεστημένους στη Λιθουανία, οι οποίες θα καλύπτουν εν μέρει τις ασφαλιστικές παροχές ή τις εγγυήσεις που καταβάλλονται είτε από μια ασφαλιστική επιχείρηση βάσει ασφαλιστικής σύμβασης, είτε μέσω ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος βάσει σύμβασης χρηματοοικονομικής εγγύησης και β) παροχή κρατικών δανείων προς τους ταξιδιωτικούς πράκτορες για τη χρηματοδότηση διακανονισμών με ταξιδιώτες για ταξίδια που δεν πραγματοποιήθηκαν και προς τους παρόχους υπηρεσιών διαμονής και εστίασης για τα απαραίτητα έξοδά τους που προκύπτουν λόγω των επιβαλλόμενων κυβερνητικών περιοριστικών μέτρων με σκοπό την αποφυγή εξάπλωσης του κορωνοϊού.

Οι δικαιούχοι του πρώτου μέτρου είναι ταξιδιωτικοί πράκτορες, ανεξαρτήτως μεγέθους, ενώ δικαιούχοι του δεύτερου μέτρου είναι ταξιδιωτικά γραφεία, ταξιδιωτικοί πράκτορες και πάροχοι καταλυμάτων που δραστηριοποιούνται στη Λιθουανία ανεξάρτητα από το μέγεθός τους. Όσον αφορά τους παρόχους υπηρεσιών τροφοδοσίας, επιλέξιμες είναι μόνο μεγάλες επιχειρήσεις.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το μέτρο είναι αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό και το ενέκρινε σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων 2020 για τη στήριξη της οικονομίας λόγω κορωνοϊού.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευθεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.57665 στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_1125
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων MoKE Newsletter
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.