Αγγλικά

29/06/2020 Παράταση σουηδικού φορολογικού μέτρου για βιοαέριο και βιοπροπάνιο – SA.56125

Η Επιτροπή ενέκρινε την παράταση των μέτρων φορολογικής απαλλαγής για βιοαέριο και βιοπροπάνιο τα οποία δεν παράγονται από τρόφιμα και χρησιμοποιούνται στη Σουηδία για θέρμανση ή ως καύσιμο κινητήρων, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για την ενέργεια και το περιβάλλον 2014
Σύμφωνα με ένα ισχύον καθεστώς, η Σουηδία εφαρμόζει φορολογικές απαλλαγές υπέρ ορισμένων ανανεώσιμων καυσίμων που χρησιμοποιούνται στη θέρμανση, βάσει της εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής N 866/2006, όπως αυτή παρατάθηκε (SA.35586/2012 και SA.49893/2018).

Το αίτημα της Σουηδίας για νέα παράταση του ανωτέρω μέτρου περιορίζεται μόνο στο βιοαέριο και στο βιοπροπάνιο που δεν παράγονται από τρόφιμα. Το βιοαέριο είναι μεθάνιο που παράγεται από βιομάζα και το βιοπροπάνιο είναι προπάνιο ή βουτάνιο που παράγεται από βιομάζα. Αυτά τα αέρια είναι ανανεώσιμα και έχουν θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον.

Δικαιούχοι της φοροαπαλλαγής είναι επιχειρήσεις κάθε μεγέθους που δραστηριοποιούνται στους τομείς της θέρμανσης, της τηλεθέρμανσης και της κατασκευής. Έμμεσα, η εξαίρεση θα ωφελήσει και τους παραγωγούς βιοαερίου και βιοπροπανίου, οι οποίοι θα δουν αυξημένη ζήτηση για τα προϊόντα τους. Η φοροαπαλλαγή καλύπτει το βιοαέριο και το βιοπροπάνιο που παράγονται και εισάγονται σε εθνικό επίπεδο. Ο συνολικός προϋπολογισμός του καθεστώτος μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 2021 και της 31ης Δεκεμβρίου 2030 ανέρχεται σε περίπου 5,94 δισεκατομμύρια SEK (550 εκατομμύρια ευρώ). Ο ετήσιος προϋπολογισμός για το 2021 ανέρχεται σε 540 εκατομμύρια SEK (50 εκατομμύρια ευρώ), ενώ κατά τα επόμενα έτη ο προϋπολογισμός αναμένεται να αυξηθεί αναλόγως του πληθωρισμού και της κατανάλωσης.

Στόχος της φοροαπαλλαγής είναι η αύξηση της χρήσης βιοαερίου και βιοπροπανίου και η μείωση της χρήσης ορυκτών καυσίμων και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, διευκολύνοντας, παράλληλα, τη μετάβαση προς προηγμένα βιοκαύσιμα.

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή ενέκρινε την παράταση του μέτρου της φοροαπαλλαγής σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για την ενέργεια και το περιβάλλον 2014.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευθεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.56125 στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_1218
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων MoKE Newsletter
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.