Αγγλικά

29/06/2020 3η τροποποίηση Προσωρινού Πλαισίου ενισχύσεων 2020 λόγω κορωνοϊού

Η Επιτροπή τροποποίησε για τρίτη φορά το Προσωρινό Πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων 2020 για τη στήριξη της οικονομία λόγω κορωνοϊού, προκειμένου να συμπεριλάβει μέτρα για τη στήριξη των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων και οι νεοφυείς επιχειρήσεις, καθώς και τη χορήγηση κινήτρων για τη συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών σε ενισχύσεις ανακεφαλαιοποίησης προς επιχειρήσεις που πλήττονται από τον κορωνοϊό
Η Επιτροπή προέβη σε τρίτη τροποποίηση του Προσωρινού Πλαισίου κρατικών ενισχύσεων 2020 λόγω του κορωνοϊού, που ειδικότερα αφορά τα εξής:
 • Στήριξη των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των νεοφυών επιχειρήσεων

  Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις (με λιγότερους από 50 εργαζόμενους και κύκλο εργασιών και/ή σύνολο του ετήσιου ισολογισμού μικρότερο από 10 εκατ. ευρώ) επλήγησαν ιδιαίτερα από την έλλειψη ρευστότητας που προκάλεσε ο οικονομικός αντίκτυπος της πανδημίας του κορωνοϊού, γεγονός που επιδείνωσε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν για πρόσβαση σε χρηματοδότηση σε σύγκριση με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Επιτροπής, εάν αυτές οι δυσκολίες δεν αντιμετωπιστούν, μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων θα οδηγηθεί σε πτώχευση, προκαλώντας σοβαρές διαταραχές στο σύνολο της ευρωπαϊκής οικονομίας.

  Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να επεκτείνει το Προσωρινό Πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων 2020, ώστε να επιτρέψει στα κράτη μέλη να προσφέρουν δημόσια στήριξη προς όλες τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, ακόμη και σε εκείνες που αντιμετώπιζαν οικονομικές δυσκολίες την 31η Δεκεμβρίου 2019. Η Επιτροπή έκρινε ότι, λόγω του μικρού μεγέθους τους και της περιορισμένης συμμετοχής τους σε διασυνοριακές συναλλαγές, οι κρατικές ενισχύσεις προς τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις λόγω κορωνοϊού έχουν μικρότερη πιθανότητα να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό σε σύγκριση με τις κρατικές ενισχύσεις προς μεγαλύτερες επιχειρήσεις.

  Ωστόσο, εκτός του πεδίου εφαρμογής της εν λόγω τροποποίησης τίθενται οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που είτε βρίσκονται ήδη σε διαδικασία αφερεγγυότητας είτε έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης που δεν έχει επιστραφεί είτε έχουν υπαχθεί σε σχέδιο αναδιάρθρωσης.

  Η εν λόγω τροποποίηση αυξάνει, επίσης, αποτελεσματικά τις δυνατότητες στήριξης των νεοφυών επιχειρήσεων, οι οποίες στη συντριπτική τους πλειονότητα εμπίπτουν στην κατηγορία των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, ιδίως των καινοτόμων που ενδέχεται να είναι ζημιογόνες στην ταχέως αναπτυσσόμενη φάση τους, και οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομική ανάκαμψη της Ένωσης.

  Σημειωτέον ότι όλες οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δεν είχαν συμπληρώσει τριετία από τη σύστασή τους την 31η Δεκεμβρίου 2019 μπορούσαν ήδη να επωφεληθούν από τα μέτρα ενίσχυσης του Προσωρινού Πλαισίου, εκτός εάν βρίσκονταν ήδη σε διαδικασία αφερεγγυότητας ή είχαν λάβει ενίσχυση διάσωσης που δεν έχει επιστραφεί ή υπάγονταν σε σχέδιο αναδιάρθρωσης.

 • Κίνητρα για τη συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών σε ενισχύσεις ανακεφαλαιοποίησης που σχετίζονται με τον κορωνοϊό

  Η Επιτροπή προσάρμοσε, επίσης, τους όρους για τα μέτρα ανακεφαλαιοποίησης που προβλέφθηκαν στο Προσωρινό Πλαίσιο 2020 για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ιδιώτες επενδυτές συνεισφέρουν από κοινού με το κράτος στην αύξηση του κεφαλαίου των πληττόμενων επιχειρήσεων.

  Οι τροποποιήσεις αυτές θα ενθαρρύνουν τις εισφορές κεφαλαίου με σημαντική ιδιωτική συμμετοχή σε επιχειρήσεις, περιορίζοντας έτσι την αναγκαιότητα κρατικών ενισχύσεων και τον κίνδυνο στρεβλώσεων του ανταγωνισμού. Ειδικότερα, όταν το κράτος αποφασίζει να χορηγήσει ενίσχυση ανακεφαλαιοποίησης και, παράλληλα, οι ιδιώτες επενδυτές συμβάλλουν σημαντικά στην αύξηση του κεφαλαίου (κατ' αρχήν με τουλάχιστον 30% των νέων εισφορών κεφαλαίου) υπό τους ίδιους όρους με το κράτος, η απαγόρευση εξαγοράς και το ανώτατο όριο αποδοχών για τη διοίκηση περιορίζονται σε τρία έτη. Επιπλέον, η απαγόρευση διανομής μερισμάτων αίρεται για τους κατόχους νέων μετοχών καθώς και για τις υφιστάμενες μετοχές, υπό την προϋπόθεση ότι το ποσοστό των κατόχων των εν λόγω υφιστάμενων μετοχών μειώνεται συνολικά κάτω από το 10 % στην επιχείρηση. Σε περίπτωση που το ποσοστό των κατόχων των υφιστάμενων μετοχών δεν μειώνεται συνολικά κάτω από το 10 % στην εταιρεία, η απαγόρευση διανομής μερισμάτων ισχύει για τους υφιστάμενους μετόχους για τρία έτη.

  Με αυτόν τον τρόπο δίνονται μεγαλύτερα κίνητρα στις επιχειρήσεις να αναζητήσουν συνεισφορά από την αγορά για την κάλυψη των κεφαλαιακών τους αναγκών, διασφαλίζοντας, ταυτόχρονα, τον ανταγωνισμό.

  Επιπλέον, σύμφωνα με την αρχή της ουδετερότητας, όσον αφορά τη δημόσια ή την ιδιωτική ιδιοκτησία, που διέπει τη ΣΛΕΕ, η τροποποίηση του Προσωρινού Πλαισίου 2020 θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις με υφιστάμενη κρατική συμμετοχή να αντλούν κεφάλαια από τους μετόχους τους με τρόπο παρόμοιο με τις ιδιωτικές εταιρίες. Σε περίπτωση που πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις όσον αφορά τη συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών στην αύξηση κεφαλαίου και το κράτος είναι ήδη μέτοχος (δηλαδή ήταν ήδη μέτοχος πριν από τη χορήγηση ενίσχυσης ανακεφαλαιοποίησης βάσει του Προσωρινού Πλαισίου 2020), επενδύοντας κατ' αναλογία προς την υφιστάμενη συμμετοχή του, η Επιτροπή δεν θεωρεί απαραίτητο να επιβάλει ειδικούς όρους σχετικά με την έξοδο του Δημοσίου από το κεφάλαιο των εν λόγω επιχειρήσεων, όπως προβλέπεται στις υπόλοιπες περιπτώσεις.

 • Προστασία της ενιαίας αγοράς και διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού

  Με τη νέα τροποποίηση του Προσωρινού Πλαισίου κρατικών ενισχύσεων 2020 λόγω του κορωνοϊού, αποσαφηνίζεται ότι οι ενισχύσεις δεν πρέπει να εξαρτώνται από τη μετεγκατάσταση της παραγωγικής ή άλλης δραστηριότητας του δικαιούχου από άλλη χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) στο έδαφος του κράτους μέλους που χορηγεί την ενίσχυση, δεδομένου ότι ένας τέτοιος όρος θα ήταν ιδιαίτερα επιβλαβής για την εσωτερική αγορά.

  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1221
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων MoKE Newsletter
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.