Αγγλικά

18/06/2020 Έγκριση νέας ενίσχυσης για το κλείσιμο ορυχείων της HBP στη Σλοβακία – SA.56844

Η Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με την Απόφαση του Συμβουλίου 2010/787/ΕΕ, τη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης, ύψους 9,6 εκατ. ευρώ, από τη Σλοβακία προς την εταιρία εξόρυξης άνθρακα με την επωνυμία «Hornonitrianske bane Prievidza» (HBP) για την κάλυψη των έκτακτων εξόδων της που προκύπτουν από το κλείσιμο των μονάδων εξόρυξης που λειτουργούν στις περιοχές Handlová και Nováky της Σλοβακίας
Η Σλοβακία αποφάσισε να χορηγήσει κρατική ενίσχυση προς την εταιρία εξόρυξης άνθρακα «Hornonitrianske bane Prievidza» (HBP), προκειμένου η τελευταία να καλύψει τις δαπάνες που αντιστοιχούν στον μέσο μισθό ορισμένων υπαλλήλων της που θα χάσουν τη δουλειά τους λόγω του κλεισίματος των ορυχείων της στις περιοχές Handlová και Nováky που θα ολοκληρωθεί μέχρι το 2023. Οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι θα λάβουν μέρος σε ένα πρόγραμμα επανεκπαίδευσης για έξι μήνες κατ’ ανώτατο όριο, ενώ θα εξακολουθούν να εργάζονται στην HBP, προκειμένου να μπορέσουν να βρουν νέες θέσεις εργασίας μετά το κλείσιμο των ορυχείων.

Το μέτρο θα συγχρηματοδοτηθεί από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ και ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 9,6 εκατ. ευρώ.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το επίμαχο μέτρο στοχεύει στη διευκόλυνση της διαδικασίας κλεισίματος των ορυχείων, παρέχοντας οικονομική στήριξη στην HBP, προκειμένου αυτή να στηρίξει τους εργαζομένους των ορυχείων που θα χάσουν τη δουλειά τους. Συνεπώς, η Επιτροπή ενέκρινε τη σλοβακική ενίσχυση σύμφωνα με την απόφαση 2010/787/ΕΕ του Συμβουλίου σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για τη διευκόλυνση της παύσης λειτουργίας των μη ανταγωνιστικών ανθρακωρυχείων. Σημειώνεται, συναφώς, ότι πρόκειται για το δεύτερο μέτρο κρατικής ενίσχυσης υπέρ της HBP που εγκρίνεται από την Επιτροπή. Το πρώτο είχε αριθμό υπόθεσης SA.55038/2019 και αφορούσε τη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης, ύψους 92 εκατ. ευρώ, με σκοπό την κάλυψη των δαπανών για τις αποζημιώσεις απόλυσης που θα δοθούν στους εργαζόμενους των ορυχείων που θα κλείσουν, βάσει του εθνικού εργατικού και κοινωνικού δικαίου, την κάλυψη του κόστους των πρόσθετων εργασιών υπόγειας ασφάλειας και του κόστους για την εκ νέου καλλιέργεια της γης που προκύπτει μετά το κλείσιμο των ορυχείων.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευθεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.56844 στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_1125
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων MoKE Newsletter
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.